Turismul românesc, sub nivelul… mării

0
248


Pla­je­le şi tera­se­le româ­neşti nu sunt încă pre­gă­ti­te pen­tru turi­şti

De cinci ani la rând, turi­ş­tii români pre­fe­ră să îşi petrea­că săr­bă­to­ri­le de Paşti, dar şi con­ce­di­i­le dina­in­tea sezo­nu­lui esti­val pe malul Mării Negre, dar… în Bul­ga­ria. Pen­tru că şi-au pus în cap să scoa­tă bani din turism, iar pen­tru acest lucru sunt nece­sa­re atât inves­ti­ţi­i­le, dar şi mun­ca, bul­ga­rii s‑au pus pe trea­bă încă de acum o lună, iar, într-un timp scurt, tera­se­le şi hote­lu­ri­le au fost pre­gă­ti­te să îşi pri­meas­că pri­mii turi­şti. Aceş­tia au fost „îmbi­a­ţi” de ofer­te­le all-inclu­si­ve, care pe lito­ra­lul româ­nesc lip­sesc cu desă­vârşi­re, dar şi cu ser­vi­cii de cali­ta­te.

Spre deo­se­bi­re de lito­ra­lul bul­gă­resc, în sta­ţiu­ni­le româ­neşti de la Marea Nea­gră nici vre­mea nu a ţinut cu hote­li­e­rii. Chiar şi aşa, puţini au fost cei care au pre­fe­rat lito­ra­lul româ­nesc pen­tru că tera­se­le au fost închi­se, une­le din­tre aces­tea fiind încă în repa­ra­ţii, iar pla­je­le sunt în con­ti­nu­a­re pli­ne cu sco­ici şi îi „îmbie” pe turi­şti cu miro­suri greu de supor­tat. Potri­vit unor agenţii de pre­să bul­gă­reşti, în wee­kend-ul abia înche­iat aproa­pe 10.000 de turi­şti români au petre­cut în sta­ţiu­ni­le Albe­na, Var­na sau Nisi­pu­ri­le de Aur. „Am ales să ne petre­cem săr­bă­to­ri­le sfin­te pe malul Mării Negre, dar am ales sta­ţiu­ni­le bul­gă­reşti pen­tru că la noi nu aveam unde să stăm. În Bul­ga­ria am găsit pe lân­gă pla­je cura­te şi ser­vi­cii de cali­ta­te, dar şi un pro­gram de dis­tra­cţie atât pen­tru noi, cât şi pen­tru copii. De depar­te, moti­vul prin­ci­pal pen­tru care am ales Bul­ga­ria a fost ofer­ta all-inclu­si­ve”, a decla­rat Ale­xan­dru Mun­tea­nu, un con­stă­nţean de 48 de ani.

Vii­to­rul sună… a pagu­bă

Cu mai puţin de două săp­tămâni până la urmă­toa­rea vizi­tă a turi­ş­ti­lor cu oca­zia mini­va­canţei de 1 mai, sta­ţiu­nea Mama­ia ară­ta exact ca în urmă cu apro­xi­ma­tiv o lună, când mun­ci­to­rii români se „pre­gă­teau” pen­tru vacanţa de Paşti. Pla­je­le sunt cuprin­se de ace­ia­şi munţi de sco­ici, ce ema­nă un miros greu de supor­tat, iar la tera­se încă se mun­ceş­te. Ieri dimi­nea­ţă, în toa­tă sta­ţiu­nea Mama­ia, apro­xi­ma­tiv zece mun­ci­tori se făceau că mun­cesc în trei tera­se, nu îna­in­te de a servi micul-dejun. „Ne-am apu­cat de trea­bă ca să îi întâm­pi­nă cum tre­bu­ie pe turi­şti. Ime­di­at după ce mân­căm şi noi ne apu­căm de vop­sit”, a pre­ci­zat un mun­ci­tor ce se făcea că lucra la o tera­să din zona „Cle­o­pa­tra” din sta­ţiu­nea Mama­ia. Cu toa­te aces­tea, în ulti­mii ani, sta­ţiu­nea Mama­ia a deve­nit o des­ti­na­ţie pen­tru tine­rii cu chef de dis­tra­cţie, prin pris­ma nume­roa­se­lor clu­buri des­chi­se, însă, se pare că în acest an, tine­rii cu bani de prin ţară se vor dis­tra pe alte melea­guri pen­tru că Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui nu a dat încă avi­ze­le nece­sa­re pen­tru ridi­ca­rea con­stru­cţi­i­lor res­pec­ti­ve­lor clu­buri.

La ulti­ma şedinţă de con­si­liu local, pri­ma­rul Con­stanţei, Radu Mază­re, a decla­rat că dis­tra­cţia ofe­ri­tă de clu­buri este sin­gu­rul motiv pen­tru care turi­ş­tii aleg sta­ţiu­nea Mama­ia. „Mai sunt clu­buri care vor să vină, mai sunt oameni care vor să inves­teas­că, să con­stru­ias­că res­ta­u­ran­te şi toţi stau şi aşteap­tă aviz de la Minis­te­rul Turis­mu­lui”, a decla­rat pri­ma­rul Mază­re. În aces­te con­di­ţii, se pare că şi în mini­va­canţa de 1 mai, turi­ş­tii vor ale­ge tot lito­ra­lul bul­gă­resc, în detri­men­tul pla­iu­ri­lor mio­ri­ti­ce, fapt ce încă nu reu­şeş­te să îi tre­zeas­că pe cei afla­ţi în măsu­ră să miş­te lucru­ri­le în dire­cţia bună.

Alin TARNOVSCHI, lideruldeopinie.ro, mier­curi, 18 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply