Staţiunea Neptun, un şantier imens cu câteva zile înainte de 1 Mai

0
253

Ministrul Turismului, mulţumit de plaje, dar supărat pe primarul Mangaliei

Minis­trul Turis­mu­lui, Cris­ti­an Petres­cu, s‑a decla­rat mulţu­mit de sta­rea pla­je­lor, con­si­de­rând că lito­ra­lul este pre­gă­tit de des­chi­de­rea sezo­nu­lui esti­val. Mari­an Mitrea, şeful Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le a Ape­lor Dobro­gea Lito­ral (ABADL), a pro­mis minis­tru­lui, de faţă cu toa­tă pre­sa, că abso­lut toa­te pla­je­le vor fi pre­da­te ope­ra­to­ri­lor în sta­re per­fec­tă pe 27 apri­lie, cu o zi îna­in­te de des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui, anu­nţa­tă de Petres­cu.

Chiar dacă era evi­dent pen­tru toa­tă lumea că uti­la­je­le ABADL ame­na­jau sâm­bă­tă pla­je­le exclu­siv pen­tru ochii minis­tru­lui, Mitrea susţi­nea sus şi tare că nu avea cum să aran­je­ze atâ­tea pla­je într‑o sin­gu­ră zi. Pe de altă par­te, şeful ABADL a pasat răs­pun­de­rea pen­tru pla­ja sur­pa­tă şi stâl­pul de ilu­mi­nat darâ­mat de la tera­sa din faţa Radio Vacanţa asu­pra agen­tu­lui eco­no­mic, în timp ce pen­tru spa­ţi­i­le nea­me­na­ja­te şi pli­ne de buru­ieni şi gunoa­ie de pe pla­ja Nept­un a dat vina pe Pri­mă­ria Man­ga­lia.

Mitrea, apă­rat de Petres­cu!

Minis­trul Petres­cu i‑a luat chiar apă­ra­rea lui Mitrea în cazul porţiu­nii de pla­jă din Mama­ia pli­ne de sco­ici şi cu un stâlp căzut, spu­nând că nu tre­bu­ie să ne cram­po­năm de 10 metri de pla­jă cu pro­ble­me, în timp ce mii de alţi metri sunt per­fect cura­ţi. Am venit să văd sta­rea pla­je­lor, să vă cât de pre­gă­ti­te sunt, iar din ceea ce văd aici este în regu­lă. Este ade­vă­rat că pla­je­le nu sunt în ogra­da noas­tră, noi ne ocu­păm de pro­mo­va­re şi am venit să ne asi­gu­răm că turi­ş­tii vor avea par­te de pla­je bune şi tot ce au nevo­ie înce­pând cu 1 mai. Vrem doar să tra­gem sem­na­le de alar­mă aco­lo unde e cazul şi să‑i feli­ci­tăm aco­lo unde e cazul, a spus Cris­ti­an Petres­cu, la Mama­ia.

Nept­u­nul, un imens şan­ti­er

Pro­ble­me­le au apă­rut la Nept­un, unde minis­trul a con­sta­tat că sta­ţiu­nea este un imens şan­ti­er, pe care se lucrea­ză de zor pen­tru refa­ce­rea tra­mei stra­da­le. De zor, însă fără spor, întru­cât este mai mult ca sigur că lucră­ri­le nu vor fi fina­li­za­te până la des­chi­de­rea sezo­nu­lui, situ­a­ţia în care Pri­mă­ria Man­ga­lia va fi san­cţio­na­tă, a anu­nţat minis­trul Petres­cu. Minis­te­rul a făcut tot ce ţinea de el, a pus la dis­po­zi­ţie banii nece­sari, inves­ti­ţia este deru­la­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Şeful de şan­ti­er ne‑a pro­mis că va fi gata şi eu sper să fie gata. Ne-am făcut par­tea noas­tră, mai depar­te cum se admi­nis­trea­ză inves­ti­ţia e o altă dis­cu­ţie. Lucră­ri­le sunt în întâr­zi­e­re, eu sper ca cei de la Pri­mă­ria Man­ga­lia să se ţină de trea­bă. Dacă nu se res­pec­tă ter­me­nul, vor exis­ta san­cţiuni, con­form con­trac­tu­lui, a afir­mat Cris­ti­an Petres­cu, care a fost însoţit la Nept­un de con­si­li­e­rul PDL şi direc­to­rul Nept­un Olimp SA Paul Folea­nu, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş şi direc­to­rul de la Cocor, Nico­lae Moro­ia­nu. De ase­me­nea, pe pla­ja din Nept­un, minis­trul a fost aştep­tat şi de Geor­ge Lipo­vea­nu, preşe­din­te­le UNPR Con­stanţa. Pe tot par­cur­sul vizi­tei din Con­stanţa, minis­trul Turis­mu­lui a fost însoţit de pre­fec­tul Cla­u­diu Ior­ga Palaz.

Pe lân­gă şan­ti­e­rul şi pla­je­le din Nept­un, minis­trul a vizi­tat şi proas­păt reno­va­tul hotel 2D, al fra­ţi­lor Duşu, dem­ni­ta­rul felicitându‑i pe patroni pen­tru felul în care au şti­ut să atra­gă fon­duri euro­pe­ne şi să trans­for­me fos­tul hotel Suli­na într‑o loca­ţie mult îmbu­nă­ţi­tă. Refe­rin­du-se la turis­mul de pe lito­ral, în gene­ral, minis­trul Petres­cu a relu­at ide­ea că toa­te con­stru­cţi­i­le ile­ga­le de pe pla­je tre­bu­ie demo­la­tă, anu­nţând, tot­o­da­tă, intenţia minis­te­ru­lui de supraim­po­zi­ta hote­lu­ri­le care nu sunt folo­si­te şi lăsa­te în para­gi­nă.

Cris­ti­an ANTON, replicaonline.ro, 23 apr.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply