Spune NU exploatării gazelor de şist !

0
212

Pe 26 apri­lie vor avea loc mani­fes­ta­ţii de pro­test în Bâr­lad, Bucu­reşti şi Con­stanţa

Pe 26 apri­lie ieşim din nou în stra­dă! Pen­tru Bâr­lad, pen­tru Vama Veche, Cos­ti­neşti, Adam­cli­si, Băi­le Felix şi toa­te cele­lal­te zone ame­ninţa­te de exploa­ta­rea gaze­lor de şist prin frac­tu­ra­re hidra­uli­că. Pen­tru sănă­ta­tea noas­tră şi a copi­i­lor noş­tri. Pen­tru că ne-am sătu­rat să fim căl­ca­ţi în picioa­re pen­tru inte­re­se­le mes­chi­ne ale cor­po­ra­ţi­i­lor! Vino şi TU!” Soci­e­ta­tea civi­lă se mobi­li­zea­ză zile­le aces­tea pen­tru orga­ni­za­rea de acţiuni de pro­test care vor avea loc în mai mul­te ora­şe din ţară.

Gru­pul Che­vron a obţi­nut avi­ze­le petro­li­e­re pen­tru explo­ra­re, dezvol­ta­re, exploa­ta­re gaze de şist în Vama Veche, Cos­ti­neşti şi Adma­cli­si. Gru­pul mai deţi­ne un peri­me­tru în Bâr­lad, judeţul Vaslui, unde va înce­pe anul aces­ta explo­ra­rea. 

Bâr­lad — ora 17:00, Pia­ţa civi­că
În urmă cu o lună, bâr­lă­de­nii au sur­prins întrea­ga ţară prin orga­ni­za­rea exem­pla­ră a mitin­gu­lui împo­tri­va exploa­tă­rii gaze­lor de şist în Vaslui. Mii de local­nici s‑au strâns în faţa pri­mă­ri­ei şi au stri­gat într-un glas “Che­vron, go home”. Ca să întă­reas­că acest mesaj, un grup de 3 artişti/grafferi bâr­lă­deni au rea­li­zat dese­nul care a deve­nit emble­ma­tic pen­tru miş­că­ri­le de pro­test: “Spu­neţi NU extra­cţi­ei gaze­lor de şist!”. “Am încer­cat să tra­gem un sem­nal de alar­mă vizavi de pro­ble­ma extra­cţi­ei gaze­lor de şist, cum am şti­ut noi mai bine. Gra­ffi­ti-ul a fost rea­li­zat cu acor­dul pro­pri­e­ta­ru­lui, la ini­ţi­a­ti­va noas­tră, cu resur­se pro­prii”, spu­ne Ache77, unul din­tre auto­rii dese­nu­lui.

Pe 26 apri­lie, înce­pând cu ora 16:00, bâr­lă­de­nii vor porni în marş din faţa Gră­di­nii Publi­ce şi de la Fabri­ca de Con­fe­cţii. Cele două coloa­ne se vor întâl­ni în Pia­ţa Civi­că din faţa Pri­mă­ri­ei Bâr­lad, unde va avea loc un miting până la ora 20:00.

Bucu­reşti – ora 17:00, Pia­ţa Uni­ver­si­tă­ţii
Bucu­reş­te­nii se vor adu­na la Fân­tâni pen­tru a cere inter­zi­ce­rea tota­lă a exploa­tă­rii gaze­lor de şist. “Nu vrem ape şi soluri polu­a­te, pei­sa­je dis­tru­se, sănă­ta­tea fami­li­i­lor noas­tre pusă în peri­col pen­tru inte­re­se­le mes­chi­ne ale unei cor­po­ra­ţii! Nu vrem ca lito­ra­lul româ­nesc să devi­nă o sim­plă amin­ti­re!
Chiar dacă Che­vron a anu­nţat că nu va înce­pe lucră­ri­le de explo­ra­re în acest an, asta nu înseam­nă că putem răsu­fla uşu­ra­ţi. Efec­te­le vor fi ace­lea­şi, fie că lucră­ri­le încep pes­te 1, 5 sau 10 ani. Noi vrem INTERZICEREA TOTALĂ în Româ­nia, nu o sim­plă amâ­na­re de faţa­dă! Şi nu renu­nţăm până când Che­vron nu va plea­ca din ţară! Vii­to­rul ţării stă în mâi­ni­le noas­tre, aşa­dar: MOBILIZAREA!!!!”

Con­stanţa, ora 17:00, Par­cul Pri­mă­ri­ei
Mitin­gul de pro­test împo­tri­va gazu­lui care uci­de Dobro­gea va avea loc la monu­men­tul Vic­to­ri­ei. Coa­li­ţia Dobro­gea Ver­de îi invi­tă pe pro­tes­ta­tari să adu­că la ei sti­cle cu apă de 0,5 l pen­tru a le depu­ne în faţa sta­tuii. “Cre­dem că aceas­ta va fi sin­gu­ra rezer­vă de apă pota­bi­lă din Dobro­gea, răma­să după înce­pe­rea foră­ri­lor prin fra­cţio­na­re hidra­uli­că a gaze­lor de şist!”, spun orga­ni­za­to­rii pro­tes­tu­lui. Pro­tes­ta­ta­rii vor mili­ta pen­tru inter­zi­ce­rea aces­tei meto­de a exploa­tă­rii gazu­lui de şist în Româ­nia, meto­dă con­tro­ver­sa­tă, cu efec­te nega­ti­ve în ceea ce pri­veş­te sănă­ta­tea oame­ni­lor, con­ta­mi­na­rea pân­zei fre­a­ti­ce şi a sur­se­lor noas­tre de apă pota­bi­lă, apa­ri­ţia explo­zi­vă a boli­lor spe­ci­fi­ce sis­te­mu­lui ner­vos, a boli­lor de pie­le şi chiar a can­ce­ru­lui, con­ta­mi­na­rea solu­lui, epu­i­za­rea resur­se­lor de apă, scoa­te­rea tere­nu­ri­lor din cir­cu­i­tul agri­col, pre­cum şi pro­vo­ca­rea unor cutre­mu­re de pământ.

Alte mitin­guri de pro­test sunt pro­gra­ma­te pen­tru Cluj, înce­pând cu ora 18:00, în Pia­ţa Uni­rii, şi Timi­şoa­ra, ora 20:00, în Pia­ţa Ope­rei.

24 apri­lie 2012, jurnalul.ro. Foto: desen de Ache77, Sper, Cmel.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply