Sfânta Lumină-una din marile minuni ale Creştinismului, coboară din cer şi aprinde lumânările

0
247

Sfân­ta Lumi­nă este una din­tre mari­le minuni ale Cre­ş­ti­nis­mu­lui, care se ara­tă de Paş­te­le Orto­dox la Ieru­sa­lim, în tim­pul Vecer­ni­ei din Sâm­bă­ta Mare, între ore­le 12.30–14.30, dea­su­pra Sfân­tu­lui Mor­mânt ca un foc care se pogoa­ră din cer şi care în pri­me­le minu­te nu arde.

În Sfân­ta şi Marea Sâm­bă­tă, în Sfân­ta Ceta­te a Ieru­sa­li­mu­lui cobo­a­ră Sfân­ta Lumi­nă, semn al iubi­rii pe care Dum­ne­zeu o ara­tă atât de încer­ca­tei comu­ni­tă­ţi cre­ş­ti­ne din Ţara Sfân­tă. Aceas­tă Sfân­tă Lumi­nă o vom pri­mi şi noi şi o veţi pri­mi şi fră­ţi­i­le voas­tre. Pri­mi­rea aces­tei Sfin­te Lumini să fie un moment de lua­re amin­te pen­tru via­ţa fie­că­ru­ia din­tre noi, de trans­for­ma­re a vieţii noas­tre cre­ş­ti­ne în bucu­ria Învi­e­rii lui Iisus Hris­tos din morţi”, a decla­rat pen­tru MEDIAFAX, Preasfinţi­tul Părin­te Vin­cenţiu, Epi­sco­pul Slo­bo­zi­ei şi Călă­ra­şi­lor, care în peri­oa­da 1991–1994 a fost supe­ri­or al Aşe­ză­min­te­lor româ­neşti de la Ieru­sa­lim şi Ior­dan, şi repre­zen­tant al Patri­ar­hi­ei Româ­ne pe lân­gă Patri­ar­hia Ieru­sa­li­mu­lui.

Citi­ti arti­co­lul inte­gral pe Medi­a­fax.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply