S‑a reluat programul de anvelopare a blocurilor din Mangalia

0
293

Pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia anun­ta relu­a­rea pro­gra­mu­lui pri­vind anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor, zile­le tre­cu­te fiind dat star­tul celei de‑a doua eta­pe. „In zile­le de 17 si 18 apri­lie 2012 s‑au rein­sta­lat sche­le­le la mul­te blo­curi din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Aceas­ta inves­ti­tie se va des­fa­su­ra pe par­cur­sul a 180 de zile, peri­oa­da in care cele doua aso­ci­eri care efec­tu­ea­za lucra­ri­le vor aco­peri o supra­fa­ta de cate 15.000 mp fie­ca­re”, au trans­mis repre­zen­tan­tii administratiei.

De pre­ci­zat ca, in aceas­ta eta­pa, vor fi rea­bi­li­ta­te fata­de­le blo­cu­ri­lor G si M de pe Sosea­ua Con­stan­tei, C 6, C 11 si C12, de pe stra­da Ion Cre­an­ga, C18b si A2, de pe stra­da Roze­lor, Z1 de pe stra­da Por­tu­lui, bloc 102 si 104, de pe stra­da Alba­tros, Z3 si Y4, de pe stra­da Negru Voda, A4 de pe T.S. Savea­nu, E6, H10a, B1 si E8 de pe stra­da Sire­nei, C4 de pe stra­da Geor­ge Mur­nu, D2 de pe stra­da Pic­tor Tonit­za, H6 de pe Ale­ea Farului.

Des­pre acest pro­gram, pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac a pre­ci­zat urma­toa­re­le: „Asa cum am pro­mis, voi con­ti­nua pro­iec­te­le care se adre­sea­za direct ceta­tea­nu­lui, cum este acest pro­gram de rea­bi­li­ta­re a fata­de­lor blo­cu­ri­lor de locu­in­te. Prin anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor se reduc sem­ni­fi­ca­tiv chel­tu­ie­li­le pen­tru inca­l­zi­rea apar­ta­men­te­lor, se cre­ea­za un aspect edi­li­tar pla­cut si cres­te pre­tul de vanza­re, in cazul in care ceta­te­nii doresc sa isi valo­ri­fi­ce locu­in­te­le pe pia­ta imo­bi­li­a­ra. Insa, cel mai mare avan­taj il repre­zin­ta redu­ce­rea sem­ni­fi­ca­ti­va a chel­tu­ie­li­lor alo­ca­te sub­ven­tio­na­rii ener­gi­ei ter­mi­ce. Apre­ci­em o eco­no­mie la ener­gia ter­mi­ca cuprin­sa intre 15–30%, deci cal­cu­land o medie de 20%, rezul­ta o suma tota­la eco­no­mi­si­ta de apro­xi­ma­tiv 1.000.000 euro anu­al, bani cu care putem efec­tua alte inves­ti­tii impor­tan­te in muni­ci­pi­ul Mangalia”.

observator.ro, vineri, 20 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply