Pierderile de energie din Europa ar reprezenta 500 miliarde de euro

0
246

Căl­du­ra emi­să dar neu­ti­li­za­tă de către cen­tra­le­le elec­tri­ce, cen­tre­le de tra­ta­re a deşe­u­ri­lor sau indus­trie repre­zin­tă în Euro­pa echi­va­len­tul unei ener­gii pier­du­te în valoa­re de 500 mili­ar­de de euro, potri­vit unui stu­diu publi­cat marţi de aso­ci­a­ţii de pro­mo­va­re a reţe­le­lor de căl­du­ră, rela­tea­ză AFP.

Reţe­le­le de căl­du­ră ar per­mi­te recu­pe­ra­rea aces­tei căl­duri neu­ti­li­za­te pen­tru încă­l­zi­rea locu­inţe­lor din medi­ul urban, rea­min­teş­te aso­ci­a­ţia Via seva, din care fac par­te admi­nis­tra­tori de reţe­le, indus­tri­a­şi sau urba­ni­şti din Franţa.

Stu­di­ul între­prins în Euro­pa de Aso­ci­a­ţia inter­na­ţio­na­lă a reţe­le­lor de căl­du­ră şi frig, Eurohe­at & Power, esti­mea­ză la 500 mili­ar­de de euro ener­gia neex­ploa­ta­tă, a indi­cat pen­tru AFP Gui­l­lau­me Plan­chot, preşe­din­te al Via seva.

Este vor­ba de cores­pon­den­tul a cir­ca 6,7 mili­ar­de de barili de petrol pe care le-ar repre­zen­ta pier­de­ri­le de căl­du­ră în 2008 în Euro­pa, potri­vit stu­di­u­lui.

”Ana­li­za bilanţu­lui ener­ge­tic euro­pean rea­li­za­tă în cadrul aces­tui stu­diu ara­tă că o rezer­vă de căl­du­ră echi­va­len­tă cu mai mult de jumă­ta­te din ener­gia pri­ma­ră dis­po­ni­bi­lă în Euro­pa este în pre­zent neu­ti­li­za­tă”, a pre­ci­zat Via seva.

Aceas­tă căl­du­ră, emi­să la pro­du­ce­rea de elec­tri­ci­ta­te, prin arde­rea deşe­u­ri­lor mena­je­re, de indus­trie sau de echi­pa­men­te­le de răci­re ale ser­ve­re­lor infor­ma­ti­ce, este ”de fapt exploa­ta­bi­lă ca ata­re”, sub­li­ni­a­ză aso­ci­a­ţia într-un comu­ni­cat.

Reţe­le­le de căl­du­ră sunt încă foar­te puţin dezvol­ta­te în Franţa, con­si­de­ră Via seva, cu doar 6 % din popu­la­ţia încă­l­zi­tă prin acest sis­tem, în timp ce ”media euro­pea­nă se situ­ea­ză la pes­te 30 %”, exis­tând ţări, pre­cum Dane­mar­ca, Cehia sau Islan­da, ”care depă­şesc 50 %”.

Autor: Capital.ro, Marţi, 17 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply