Pastorala de Paşti a Patriarhului Daniel

0
200

Prea Feri­ci­tul Daniel / basilica.ro

Pas­to­ra­la pe care Patri­ar­hul Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, Prea Feri­ci­tul Daniel, a rostit‑o în dumi­ni­ca Paş­te­lui îndeam­nă, între alte­le, la o „împă­ca­re” între ști­in­ță și spi­ri­tu­a­li­ta­te. „Tre­bu­ie să unim mai mult şti­inţa cu spi­ri­tu­a­li­ta­tea, arta medi­ca­lă cu rugă­ciu­nea, cuvân­tul bun cu fap­ta de aju­to­ra­re, gri­ja pen­tru sănă­ta­tea noas­tră cu gri­ja şi pen­tru sănă­ta­tea celor din jurul nos­tru şi a celor mai depar­te de noi”, ara­tă Patri­ar­hul.

PF Daniel face refe­ri­re la pro­ble­me­le mari ale Româ­ni­ei de azi: „Astăzi vedem în jurul nos­tru mul­tă sufe­rinţă, mul­te boli sufle­teşti şi tru­peşti care au nevo­ie de ali­na­re şi de vin­de­ca­re. Din cau­za cri­zei eco­no­mi­ce, spi­ta­le­le s‑au rărit, medi­cii s‑au împu­ţi­nat, medi­ca­men­te­le s‑au scum­pit, iar boli­le s‑au înmulţit.

Mai depar­te, vor­beș­te des­pre impli­ca­rea Bise­ri­cii în „ali­na­rea sufe­rin­ței” româ­ni­lor: „În acest con­text nefe­ri­cit, prin pro­cla­ma­rea anu­lui 2012 ca An oma­gi­al al Sfân­tu­lui Maslu şi al îngri­ji­rii bol­na­vi­lor, Bise­ri­ca noas­tră încear­că totu­şi să con­tri­bu­ie mai mult la ali­na­rea sufe­rinţei atât prin lucra­rea ei litur­gi­că, duhov­ni­ceas­că şi pas­to­ra­lă (mai ales Sfân­tul Maslu), cât şi prin lucra­rea ei soci­al-filan­tro­pi­că şi soci­al-medi­ca­lă (cabi­ne­te şi cen­tre medi­ca­le), inclu­siv printr‑o cul­tu­ră medi­ca­lă a popu­la­ţi­ei, prin care oame­nii sunt sfă­tui­ţi să preţu­ias­că mai mult darul sănă­tă­ţii, evi­tând boli­le, şi să fie recu­nos­că­tori faţă de per­soa­ne­le care îi aju­tă să se vin­de­ce, mai ales când ei sin­guri, din cau­za sără­ci­ei, nu-şi pot plăti con­sul­ta­ţi­i­le sau medi­ca­men­te­le.”

Pen­tru a‑i aju­ta pe oameni, e nevo­ie de „nu numai de o mai inten­să coo­pe­ra­re între Stat și Bise­ri­că, ci şi de con­lu­cra­re între dife­ri­te insti­tu­ţii şi orga­ni­za­ţii soci­a­le şi de cari­ta­te, printr‑o serie de pro­gra­me pe care le-am putea numi soli­da­ri­ta­te pen­tru sănă­ta­te”.

 Gan­dul

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply