Palaz lasă Prefectura pentru bătălia electorală

0
231

Cla­u­diu Palaz a decla­rat, ieri, în con­tex­tul ulti­mei con­fe­rinţe de pre­să susţi­nu­tă la Pre­fec­tu­ra Con­stanţa că, oda­tă cu eli­be­ra­rea din fun­cţie, va renu­nţa şi la reţi­ne­ri­le pe care le‑a avut până în pre­zent faţă de adver­sa­rii săi poli­tici.

Exis­tă o dife­renţă din­tre dis­cur­sul unui pre­fect şi dis­cur­sul unui om poli­tic. Dacă până acum am avut anu­mi­te reţi­neri şi m‑am ferit să fac decla­ra­ţii poli­ti­ce cu pri­vi­re la anu­mi­te per­soa­ne, acum că nu mai ocup aceas­tă fun­cţie nu voi mai avea nicio reţi­ne­re şi voi spu­ne lucru­ri­lor pe nume”, a decla­rat Palaz.

Deşi a evi­tat să vor­beas­că des­pre fun­cţia pen­tru care se va lup­ta la ale­ge­ri­le loca­le, sur­se din cadrul Pre­fec­tu­rii au decla­rat că Palaz va intra în com­pe­ti­ţie elec­to­ra­lă pen­tru şefia Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa. Refe­ri­tor la scru­tin, fos­tul Pre­fect a menţio­nat doar fap­tul că îşi doreş­te „o lup­tă corec­tă, fără fură­ciuni”.

Nu vreau să dis­cut des­pre fun­cţia pen­tru care urmea­ză să can­di­dez. Pre­fer să nu port aceas­tă dis­cu­ţie în cadrul Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui pen­tru că aşa mi se pare civi­li­zat şi pen­tru că anti­ci­pez că o par­te din pre­să se va lega de acest aspect dacă o voi face. Pot doar să vă spun că îmi doresc o lup­tă corec­tă, fără fură­ciuni. (…) Des­pre plat­for­ma mea elec­to­ra­lă chiar nu vreau să dis­cut aici. Nu este un loc pen­tru dis­cu­ţii poli­ti­ce, pre­fer să fiu apo­li­tic până voi ieşi pe uşa Pre­fec­tu­rii. Voi face o con­fe­rinţă de pre­să, în cur­sul aces­tei săp­tămâni, într‑o altă loca­ţie. Ori­cum, nu accept să plec aşa…«încui uşa şi am ple­cat».

Arti­co­lul inte­gral: cugetliber.ro, joi, 26 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply