Nu e păcăleală! De la 1 aprilie, europenii pot cere Bruxelles-ului inițierea unor acte juridice

0
160

De astăzi, cetă­țe­nii UE pot să soli­ci­te Comi­si­ei Euro­pe­ne să avanse­ze pro­pu­neri pri­vind acte juri­di­ce în dome­ni­i­le în care exe­cu­ti­vul comu­ni­tar are com­pe­ten­ță. Ini­ția­ti­va cetă­țe­neas­că euro­pea­nă a fost intro­du­să de Tra­ta­tul de la Lisa­bo­na și nece­si­tă sem­nă­tu­ra a unui mili­on de cetă­țeni din cel puțin un sfert din sta­te­le mem­bre ale UE.

Înre­gis­tra­rea ini­ția­ti­ve­lor este un ele­ment pre­gă­ti­tor impor­tant în cadrul aces­tui pro­ces. Cere­ri­le tre­bu­ie depu­se de un comi­tet al cetă­țe­ni­lor com­pus din cel puțin șap­te cetă­țeni ai UE care își au reșe­din­ța în cel puțin șap­te sta­te mem­bre dife­ri­te ale Uniu­nii.

Oda­tă ce a fost înre­gis­tra­tă cere­rea, Comi­te­tul are la dis­po­zi­ție 12 luni pen­tru colec­ta­rea decla­ra­ți­i­lor de sus­ți­ne­re nece­sa­re din cel puțin șap­te sta­te mem­bre. Pen­tru a fi con­ta­bi­li­zat ca făcând par­te din cele șap­te sta­te mem­bre s‑a sta­bi­lit ca pra­gul de sus­ți­nă­tori nece­sar să fie egal numă­ru­lui de mem­bri ai Par­la­men­tu­lui Euro­pean ai sta­tu­lui mem­bru res­pec­tiv înmul­țit cu 750. Ori­ce cetă­țean având vâr­sta de vot nece­sa­ră par­ti­ci­pă­rii la ale­ge­ri­le pen­tru Par­la­men­tul Euro­pean (în pre­zent de 18 ani în toa­te sta­te­le mem­bre, cu excep­ția Aus­tri­ei, în care este de 16 ani) poa­te sus­ți­ne o ini­ția­ti­vă.

Autor: Mona Scă­ri­şo­rea­nu, Dumi­ni­că, 01 Apri­lie 2012.

Arti­co­lul inte­gral, aici: capital.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply