Neptun şi Olimp, staţiunile-şantier ale litoralului GALERIE FOTO

0
547

 

Nept­un-Olimp, în plin şan­ti­er

Fos­te­le vede­te ale lito­ra­lu­lui, Nept­un şi Olimp, sunt sta­ţiu­ni­le afla­te în plin şan­ti­er cu câte­va zile îna­in­te de des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui turis­tic. Şosea­ua prin­ci­pa­lă este răzu­i­tă de stra­tul de asfalt, iar maşi­ni­le care se încu­me­tă să mear­gă cu vite­za a doua stâr­nesc nori de praf.

Tro­tu­a­re­le au deve­nit tranşee, iar pe mar­gi­nea dru­mu­lui sunt depo­zi­ta­ţi paleţii cu dale şi bor­duri. Sta­ţiu­ni­le sunt împân­zi­te de uti­la­je şi de echi­pe de mun­ci­tori care lucrea­ză la asfal­ta­re şi la refa­ce­rea tro­tu­a­re­lor.

Rea­bi­li­ta­re tra­mă stra­da­lă sta­ţiu­ni­le Nept­un-Olimp, Man­ga­lia, judeţul Con­stanţa“ este inves­ti­ţia pe care muni­ci­pa­li­ta­tea din Man­ga­lia a început‑o în noiem­brie 2011 şi pe care tre­bu­ia s‑o fina­li­ze­ze în mar­tie 2012. Pen­tru a vedea cât de pre­gă­tit este lito­ra­lul pen­tru pri­mi­rea turi­ş­ti­lor, minis­trul Turis­mu­lui Cris­ti­an Petres­cu a vizi­tat în wee­kend pla­je­le Radio Vacanţa şi Tomis din Mama­ia, iar în Nept­un — pla­ja La Stea­guri şi două hote­luri.

Așa cum stă situ­a­ția astăzi, mai sunt lucruri de făcut pe lito­ral, va tre­bui să se lucre­ze zi și noap­te până la mini­va­can­ța de 1 Mai pen­tru ca turiș­tii să găseas­că lito­ra­lul în ordi­ne!“, a decla­rat minis­trul Cris­ti­an Petres­cu.

El a pre­ci­zat că nu Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le și Turis­mu­lui se ocu­pă de ame­na­ja­rea și admi­nis­tra­rea pla­je­lor și nici de cură­țe­nia și de sta­rea gene­ra­lă în care se află sta­țiu­ni­le. „Trea­ba noas­tră este să pro­mo­văm Româ­nia, des­ti­na­ți­i­le și pro­du­se­le sale turis­ti­ce“, a spus minis­trul.

În momen­tul de faţă, sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Olimp nu pot fi pro­mo­va­te ca des­ti­na­ţii pen­tru atra­ge­rea turi­ş­ti­lor de 1 Mai şi nici măcar ca locuri de pro­men­a­dă.

Cum des­crie pro­iec­tul Pri­mă­ria Man­ga­lia

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne refa­ce­rea tota­lă a asfal­tu­lui pe lun­gi­mea de 2.525 m (ale­ea prin­ci­pa­lă din sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Olimp), repa­ra­rea guri­lor de scur­ge­re a ape­lor plu­vi­a­le şi supli­men­ta­rea lor, con­stru­i­rea tro­tu­a­re­lor noi cu sis­tem modern de pave­la­re şi cu bor­duri dub­le (mai mari spre şosea şi mai mici spre spa­ţi­ul ver­de). Calea de acces din­tre cele două sta­ţiuni va avea două benzi, fie­ca­re de câte 3,5 m lăţi­me şi va fi pre­vă­zu­tă cu par­cări late­ra­le, cu lăţimi cuprin­se între 2,5–3 m. Se insta­lea­ză bor­du­ri­le, se fina­li­zea­ză tera­sa­men­te­le şi se dă dru­mul la pave­la­re. În jurul copa­ci­lor orna­men­tali se vor rea­li­za anca­dra­men­te de deli­mi­ta­re. Sis­te­mul de ilu­mi­nat este pre­vă­zut stra­dal şi pie­to­nal. Va urma insta­la­rea mobi­li­e­ru­lui stra­dal şi refa­ce­rea spa­ţi­i­lor verzi“, a decla­rat Pri­mă­ria Man­ga­lia.

În sezo­nul esti­val 2011–2012, turi­ş­tii veni­ţi la Nept­un vor fi sur­prinşi de schim­bă­ri­le pro­du­se în sta­ţiu­ne: moder­ni­za­rea zonei Lacuri Nept­un, refa­ce­rea tra­mei stra­da­le, tro­tu­a­re­le noi în culori care se înscriu în ambient, ilu­mi­na­tul stra­dal. Toa­te aces­tea vor con­tri­bui la schim­ba­rea opi­ni­ei turi­ş­ti­lor români des­pre sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui. Dorim să rea­du­cem sta­ţiu­nea Nept­un pe locul bine­me­ri­tat în pre­fe­rinţe­le iubi­to­ri­lor lito­ra­lu­lui româ­nesc”, este con­vins pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac.

25 apri­lie 2012,  Autor: Sîn­zia­na Ione­scu, Ade­va­rul de sea­ra.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply