Muzeul Callatis organizează o excursie de documentare în Bulgaria

0
469

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia și Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză, în ziua de 27 apri­lie 2012, o excur­sie de docu­men­ta­re la muze­e­le și monu­men­te­le isto­ri­ce din Bul­ga­ria. Excur­sia docu­men­ta­ră face par­te din Pro­iec­tul “Muze­o­gra­fii și arhe­o­lo­gii de mâi­ne’, pro­iect dema­rat în anul 2009.

Am ini­țiat acest pro­iect în anul 2009, cu sco­pul de a atra­ge ele­vii Cole­gi­u­lui Eco­no­mic din Man­ga­lia către mese­ri­i­le spe­ci­fi­ce unei insti­tu­ții muze­a­le, prin­tre aces­tea fiind cele de: muze­o­grafi, arhe­o­logi, cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici, con­ser­va­tori, res­ta­u­ra­tori. De‑a lun­gul celor trei ani, ele­vii au par­ti­ci­pat, ală­tu­ri de spe­cia­liș­tii muze­u­lui, la cer­ce­tă­ri­le arhe­o­lo­gi­ce de sal­va­re din zona Man­ga­li­ei, la acti­vi­tă­ţi­le de res­ta­u­ra­re-con­ser­va­re desfă­şu­ra­te în labo­ra­to­rul muze­u­lui, la ver­ni­sa­rea unor expo­zi­ții tem­po­ra­re, la sim­po­zi­oa­ne, lec­ții des­chi­se, lan­sări de car­te etc.

De ase­me­nea, am orga­ni­zat excur­sii de docu­men­ta­re la muze­e­le și situ­ri­le arhe­o­lo­gi­ce din jude­țul Con­stan­ța, dar și din țară. De aceas­tă dată vizi­tăm: Muze­ul din Duran­ku­lak, Com­ple­xul de peș­teri și necro­po­le­le tim­pu­rii de la Kamen Bryag, Ceta­tea de la Capul Kali­a­kra, Cas­te­lul Regi­nei Maria și Gră­di­na bota­ni­că din Bal­chik. Pro­iec­tul se află în eta­pa fina­lă. Ele­vii sunt acum în cla­sa a XII‑a și în scurt timp vom afla câți din­tre ei se vor îndrep­ta spre mese­ri­i­le spe­ci­fi­ce unui muzeu. Excur­sia repre­zin­tă ulti­ma din­tre acti­vi­tă­ți­le deru­la­te în cadrul aces­tui pro­iect, iar în scurt timp vom orga­ni­za și fes­ti­vi­ta­tea fina­li­ză­rii aces­tei cola­bo­rări”, a pre­ci­zat direc­to­rul Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis Man­ga­lia, cer­ce­tă­tor ști­in­ți­fic dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc.

ziuaconstanta.ro, joi, 26 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply