Miting de protest impotriva gazului care ucide Dobrogea

0
285

Coa­li­ţia DOBROGEA VERDE face un APEL către toţi locu­i­to­rii judeţu­lui Con­stanţa să vină la Mitin­gul de pro­test împo­tri­va foră­ri­lor prin fra­cţio­na­re hidra­uli­că a gaze­lor de şist în Dobro­gea, joi, pe 26 apri­lie 2012, ore­le 17.00 — 19.00 în Par­cul Pri­mă­ri­ei din Con­stanţa, la Monu­men­tul Vic­to­ri­ei-Sta­tu­ie.

Spu­ne NU otra­vi­rii apei!” este sloga­nul cu care vom mili­ta pen­tru inter­zi­ce­rea aces­tei meto­de a exploa­tă­rii gazu­lui de şist în Româ­nia, meto­dă con­tro­ver­sa­tă, cu efec­te nega­ti­ve în ceea ce pri­veş­te sănă­ta­tea noas­tră, a dobro­ge­ni­lor, con­ta­mi­na­rea pân­zei fre­a­ti­ce şi a sur­se­lor noas­tre de apă pota­bi­lă, apa­ri­ţia explo­zi­vă a boli­lor spe­ci­fi­ce sis­te­mu­lui ner­vos, a boli­lor de pie­le şi chiar a can­ce­ru­lui, con­ta­mi­na­rea solu­lui, epu­i­za­rea resur­se­lor de apă, scoa­te­rea tere­nu­ri­lor din cir­cu­i­tul agri­col pre­cum şi pro­vo­ca­rea unor cutre­mu­re de pământ.

Con­stă­nţeni, veni­ţi ală­tu­ri de noi pe 26 apri­lie în Par­cul Pri­mă­ri­ei la Sta­tu­ia Vic­to­ri­ei! Lup­tăm pen­tru sănă­ta­tea noas­tră şi a copi­i­lor noş­tri!

Coa­li­ţia DOBROGEA VERDE, for­ma­tă din ONG Mare Nos­trum, Gru­pul pen­tru Jur­na­lism, Cul­tu­ră şi Comu­ni­ca­re, Cen­trul pen­tru Resur­se Civi­ce şi Comi­sa­ri­a­tul pen­tru Soci­e­ta­te Civi­lă, Vama Ver­de, Cos­ti­neş­ti­ul Ver­de, Man­ga­lia Ver­de se ală­tu­ră ast­fel miş­că­ri­lor pro­tes­ta­ta­re pe ace­ea­şi temă ce vor avea loc con­co­mi­tent în Româ­nia, la Bâr­lad, Bucu­reşti, Cluj şi Timi­şoa­ra. Aces­ta este un apel de mobi­li­za­re gene­ra­lă a tutu­ror dobro­ge­ni­lor!

Vom ieşi în stra­dă şi vom adu­ce la noi sti­cle cu apă de 0,5 l pen­tru a le depu­ne in faţa sta­tuii, deo­a­re­ce cre­dem că aceas­ta va fi sin­gu­ra rezer­vă de apă pota­bi­lă din Dobro­gea, răma­să după înce­pe­rea foră­ri­lor prin fra­cţio­na­re hidra­uli­că a gaze­lor de şist!” ne decla­ră d‑ra Miha­e­la Cân­dea, direc­tor exe­cu­tiv la ONG Mare Nos­trum.

Coa­li­ţia Dobro­gea Ver­de îşi doreş­te ca prin Mitin­gul de pro­test de pe 26 apri­lie de la Con­stanţa şi din cele­lal­te ora­şe, Româ­nia să se ală­tu­re sta­te­lor care au inter­zis defi­ni­tiv aceas­tă meto­dă de exploa­ta­re a gazu­ri­lor de şist pe teri­to­ri­i­le lor, efect rea­li­zat prin miş­că­ri­le şi pro­tes­te­le stra­da­le ale soci­e­tă­ţii civi­le.

Roxa­na Gemai,
RESPONSABIL PR
ONG MARE NOSTRUM

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply