Mini-vacanţa de 1 Mai: Cum se pregăteşte litoralul pentru primirea turiştilor | GALERIE FOTO

0
230

Sute de bas­cu­lan­te cu nisip, tone de res­turi şi gunoa­ie adu­se de valuri, tone de sco­ici căra­te la gro­pi­le de gunoi şi sute de mii de lei chel­tui­ţi, aces­ta este bilanţul lucră­ri­lor de refa­ce­re a pla­je­lor dis­tru­se de furt­u­ni­le de astă-iar­nă.

Marea Nea­gră a răvă­şit lito­ra­lul româ­nesc. A cărat tot nisi­pul fin în larg şi a adus mili­oa­ne de sco­ici şi pie­tre la mal, lao­lal­tă cu foar­te mul­te res­turi de lemn şi pie­se meta­li­ce. Pen­tru pre­gă­ti­rea pla­je­lor până pe data de 1 mai, când are loc des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a sezo­nu­lui esti­val, Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă “Dobro­gea Lito­ral” a mobi­li­zat zeci de echi­pe şi uti­la­je. Mun­ci­to­rii au avut de cură­ţat manu­al mii de metri pătra­ţi de pla­je. În mul­te zone, a fost nevo­ie să fie adu­na­te cu mâna res­tu­ri­le lem­noa­se şi meta­li­ce şi cu lopa­ta nisi­pul depus în veci­nă­ta­tea ale­i­lor de pro­men­a­dă.

Pla­ja şi pro­men­a­da de la Nept­un, com­plet refă­cu­te

Una din­tre cele mai afec­ta­te porţiuni a fost pla­ja şi pro­men­a­da din Nept­un.
“Aici, au fost trans­fe­ra­ţi pes­te 3.500 de metri cubi de nisip, însu­mând apro­xi­ma­tiv 150 de bas­cu­lan­te, pen­tru reda­rea pro­fi­lu­lui pla­jei, ast­fel încât să ajun­gă la ace­la­şi nivel cu pro­men­a­da. În une­le locuri, dife­renţa de înă­lţi­me între aces­tea, după feno­me­ne­le meteo extre­me din iar­nă, a fost de un metru şi jumă­ta­te. Nisi­pul a fost adus din zone­le de acu­mu­lări, în spe­cial de la Belo­na, Efo­rie Nord. Apoi a fost rebe­to­na­tă pro­men­a­da”, a decla­rat Vale­riu Ene, direc­tor în cadrul Sis­te­mu­lui de Gos­po­dă­ri­re a Ape­lor din ABADL.

Res­tri­cţie la cor­turi la Vama Veche

Lucrări ample s‑au rea­li­zat şi pe pla­je­le din 2 Mai şi Vama Veche, aco­lo unde sunt aştep­ta­te în week-end câte­va mii de turi­şti din întrea­ga ţară. Nisi­pul este acum proas­păt afâ­nat de uti­la­je, însă, în curând, va fi luat cu asalt de tine­rii veni­ţi să se dis­tre­ze. Auto­ri­tă­ţi­le atrag atenţia că exis­tă res­tri­cţie pen­tru insta­la­rea cor­tu­ri­lor pe pla­jă.

Cor­tu­ri­le sunt spe­ci­fi­ce sta­ţiu­nii Vama Veche, de ace­ea am hotă­rât să‑i lăsăm pe turi­şti să cam­pe­ze, însă nu chiar în cen­tru. Ei pot să-şi pună cor­tu­ri­le în zona de sud, spre gra­ni­ţa cu Bul­ga­ria, şi în nord, la Pes­că­rie”, a expli­cat Vale­riu Ene. De ase­me­nea, con­form legii, este inter­zis acce­sul pe nisip cu auto­tu­ris­me, moto­ci­cle­te şi ATV-uri.

Arti­co­lul inte­gral: cugetliber.ro, vineri, 27 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply