Marea Neagră, noul El Dorado al petroliştilor lumii

0
259

Tot mai mul­te com­pa­nii petro­li­e­re de top şi-au mani­fes­tat inte­re­sul pen­tru explo­ra­rea resur­se­lor de hidro­car­buri din Marea Nea­gră.

Nu doar româ­nii sunt inte­re­sa­ţi de resur­se­le care s‑ar putea găsi pe fun­dul Mării Negre, deşi cel mai rele­vant pen­tru publi­cul român este anu­nţul recent al Petrom: în par­tea româ­neas­că a pla­to­u­lui con­ti­nen­tal al Mării Negre s‑ar afla 80 de mili­ar­de de metri cubi de gaze.

Chiar ieri, gigan­tul petro­li­er rus Rosneft, deţi­nut de stat, a sem­nat un con­tract cu com­pa­nia ita­li­a­nă ENI (pre­zen­tă în Româ­nia prin lanţul de ben­zi­nă­rii Agip) pen­tru exploa­ta­rea zăcă­min­te­lor de petrol din Marea Barents şi Marea Nea­gră. Con­trac­tul a fost sem­nat la Mosco­va, chiar în pre­zenţa lui Vla­di­mir Putin şi pre­su­pu­ne inves­ti­ţii de până la 125 de mili­ar­de de dolari. Ita­li­enii au o cotă de par­ti­ci­pa­re în acest joint-ven­tu­re de 33,3%. Evi­dent, ruşii au pri­mit şi ceva în schimb: par­ti­ci­pa­ţii la pro­iec­te în Nor­dul Afri­cii şi în Ala­s­ka.

Tot în aceas­tă lună, ruşii de la Rosneft s‑au ali­at cu cor­po­ra­ţia ame­ri­ca­nă Exxon­Mo­bil, cea mai mare com­pa­nie petro­li­e­ră din lume. Acor­dul pune baze­le a două com­pa­nii mix­te care vor cău­ta petrol şi gaze în zona pla­to­u­lui con­tin­ten­tal al Mării Kara (în zona arc­ti­că) şi al Mării Negre, în blo­cul Tup­se, din nord-estul Mării Negre. Rosneft va deţi­ne 66,7% din fie­ca­re din­tre cele două com­pa­nii. Cele două com­pa­nii sem­na­se­ră încă de anul tre­cut un memo­ran­dum de înţe­le­ge­re prin care vor inves­ti 3,2 mili­ar­de de dolari în cele două pro­iec­te.

Arti­co­lul inte­gral: rtv.net, 27 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply