Mangalia, tristeţea de primăvară: oraşul lăsat de izbelişte

0
304

După nume­roa­se­le scan­da­luri între repre­zen­tanţii admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Man­ga­lia, nu s‑a mai auzit nimic de ceva vre­me. Se pare însă, că nici la ora actu­a­lă con­si­li­e­rii nu au făcut pace cu pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac. Potri­vit vice­pri­ma­ru­lui Lucian Vişa, 10 din­tre con­si­li­eri au venit în urmă cu două zile la o şedinţă de înda­tă, dar numai pen­tru a dis­cu­ta pro­ble­me­le urgen­te. Res­tul de pro­iec­te şi ini­ţi­a­ti­ve afla­te în desfă­şu­ra­re la ora actu­a­lă în muni­ci­piu nu şi-au găsit loc pe ordi­nea de zi, pen­tru că, expli­că Vişa, „nu a fost cale de înţe­le­ge­re între con­si­li­eri şi con­du­ce­rea admi­nis­tra­ţi­ei loca­le”.

Şedinţe din an în Paşti cu 10 con­si­li­eri
Vice­le libe­ral a menţio­nat că, în cadrul între­ve­de­rii de luni, cei 10 mem­bri ai CL Man­ga­lia au votat două punc­te: rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui local pen­tru 2012 şi modi­fi­ca­rea unei hotă­râri ce viza pro­iec­tul „Rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea şi echi­pa­rea ambu­la­to­ri­u­lui din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia”. Ast­fel, au fost supli­men­ta­te chel­tu­ie­li­le prin apro­ba­rea achi­zi­ţio­nă­rii prin lea­sing a echi­pa­men­tu­lui şi apa­ra­tu­rii medi­ca­le nece­sa­re pen­tru dota­rea blo­cu­lui ope­ra­tor şi secţi­ei ATI din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal cu 700.000 de lei. De ase­me­nea, Con­si­li­ul Local a decis să alo­ce apro­xi­ma­tiv 4 mili­oa­ne de lei pen­tru rea­bi­li­ta­rea, moder­ni­za­rea şi echi­pa­rea ambu­la­to­ri­u­lui ace­lu­ia­şi spi­tal. La par­tea de rec­ti­fi­ca­re buge­ta­ră a intrat şi supli­men­ta­rea buge­tu­lui alo­cat spor­tu­lui cu încă un mili­on de lei, faţă de cel acor­dat ini­ţi­al, o altă „urgenţă” a Man­ga­li­ei, se pare.

Am făcut aceas­tă şedinţă pen­tru că am fi pier­dut lea­sin­gul, iar pro­iec­tul tre­bu­ia rea­li­zat. Aceas­tă ini­ţi­a­ti­vă vizea­ză dota­rea unei anu­mi­te secţii din Spi­ta­lul Muni­ci­pal şi rea­bi­li­ta­rea inte­gra­lă a ambu­la­to­ri­u­lui. Alte pro­iec­te nu au fost intro­du­se pe ordi­nea de zi pen­tru că nu au căzut de acord con­si­li­e­rii. Abia am reu­şit să strân­gem 10 per­soa­ne ca să putem vota pro­iec­tul”, a expli­cat Vişa.

Nu am mai avut o şedinţă nor­ma­lă de un an”
Refe­ri­tor la con­si­li­e­rii absenţi, fos­tul vice al Man­ga­li­ei, Con­stan­tin Fili­mon, a expli­cat că era de aştep­tat ca mulţi din­tre mem­brii CL să nu poa­tă par­ti­ci­pa la între­ve­de­re în con­di­ţi­i­le în care aceas­ta a fost adu­na­tă doar cu câte­va ore îna­in­te. Fili­mon a menţio­nat că, cel mai pro­ba­bil, până la ale­geri lucru­ri­le vor stag­na în admi­nis­tra­ţia loca­lă din sudul lito­ra­lu­lui, pen­tru că, „dacă nu a fost înţe­le­ge­re în patru ani, sla­be şanse să mai schim­be ceva de acum înco­lo”.

Ne-au anu­nţat cu 4–5 ore îna­in­te. O par­te din­tre con­si­li­eri sunt ple­ca­ţi din loca­li­ta­te, chiar din ţară. Au încer­cat să facă o şedinţă şi săp­tămâ­na tre­cu­tă, dar tot aşa de înda­tă. Puteau să anu­nţe cu trei patru zile îna­in­te, să spu­nă că e şedinţă extra­or­di­na­ră. De o şedinţă ordi­na­ră care să se desfă­şoa­re în con­di­ţii nor­ma­le nici nu mai zic, n‑am mai avut par­te de aşa ceva de mai bine de-un an. Asta‑i situ­a­ţia, nu cred că se va schim­ba ceva până la ale­geri. De ce ar mai fi înţe­le­ge­re? Aşa au stat lucru­ri­le patru ani”, a expli­cat Con­stan­tin Fili­mon.

Potri­vit aces­tu­ia, cele­lal­te pro­iec­te dema­ra­te de Tusac, res­pec­tiv schim­ba­rea bor­du­ri­lor şi rea­li­za­rea izo­la­ţi­i­lor la blo­cu­ri­le din oraş, au fost sto­pa­te şi lăsa­te de izbe­li­ş­te.

S‑a con­ti­nu­at un pic la bor­duri, dar au fost aban­do­na­te lucră­ri­le. Şi cele la rea­bi­li­ta­rea ter­mi­că a clă­di­ri­lor au fost aban­do­na­te. Se fac doar lucră­ri­le de infras­truc­tu­ră în sta­ţiu­ni­le Nept­un-Olimp, lucrări pe banii de la Guvern”, a amin­tit con­si­li­e­rul.

Autor: Ale­xan­dra BĂLAN, Cuget Liber, Mier­curi, 11 Apri­lie 2012.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply