Mangalia. Inaugurare: Start în racordarea Cartierului Dobrogea I la reţeaua de apă

0
255

Pri­mă­ria Man­ga­lia a dat, ieri, star­tul lucră­ri­lor pri­vind intro­du­ce­rea pri­mei magis­tra­le de apă în car­ti­e­rul Dobro­gea I, care va deservi locu­i­to­rii de pe stră­zi­le Geor­ge Coş­buc, Dumi­tru Berin­dei şi Marin Pre­da, iar lucră­ri­le vor con­ti­nua pen­tru aco­pe­ri­rea între­gu­lui are­al care cuprin­de 19 străzi

INAUGURARE Încet — încet, locu­i­to­rii din car­ti­e­rul Dobro­gea I din Man­ga­lia, unde tră­iesc câte­va sute de fami­lii, vor putea spu­ne că locu­iesc într-un oraş modern, demn de seco­lul XXI. Ast­fel, după ce luna tre­cu­tă au fost monta­ţi stâl­pii pen­tru racor­da­rea la reţea­ua de ali­men­ta­re cu ener­gie elec­tri­că a case­lor din Dobro­gea I, ieri, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a dat star­tul lucră­ri­lor pri­vind intro­du­ce­rea pri­mei magis­tra­le de apă în car­ti­e­rul Dobro­gea I, care va deservi locu­i­to­rii de pe stră­zi­le Geor­ge Coş­buc (32 case), Dumi­tru Berin­dei (22 case) şi Marin Pre­da (24 case), iar lucră­ri­le vor con­ti­nua pen­tru aco­pe­ri­rea între­gu­lui are­al care cuprin­de 19 străzi. Potri­vit pri­ma­ru­lui Calu­diu Tusac, cetă­ţe­nii vor fi aju­ta­ţi de către Pri­mă­rie în întoc­mi­rea dosa­re­lor nece­sa­re pen­tru soli­ci­ta­rea racor­dă­rii la reţea­ua de apă. După tăie­rea pan­gli­cii inau­gu­ra­le, pri­ma­rul Tusac a dis­cu­tat preţ de câte­va minu­te cu cetă­ţe­nii car­ti­e­ru­lui des­pre prin­ci­pa­le­le pro­ble­me ale zonei. Cu aceas­tă oca­zie, Tusac i‑a asi­gu­rat pe locu­i­to­rii car­ti­e­ru­lui Dobro­gea I de fap­tul că vor avea în 12 luni toa­te uti­li­tă­ţi­le, ară­tând că până acum Pri­mă­ria a făcut tot ceea ce a pro­mis. „În 16 mar­tie am ridi­cat, tot în Dobro­gea I, pri­mii stâlpi pen­tru ener­gie elec­tri­că, acum am adus şi apa. Vor urma cana­li­za­rea şi pie­tru­i­rea dru­mu­ri­lor, apoi reţea­ua de gaz, iar până anul vii­tor cred că vom asfal­ta toa­te şose­le­le ca să se bucu­re şi cetă­ţe­nii din aceas­tă zonă de con­di­ţi­i­le nor­ma­le de trai”, a decla­rat pri­ma­rul.

APRECIERI

De par­tea cea­lal­tă, locu­i­to­rii din Dobro­gea I s‑au decla­rat încân­ta­ţi de dema­ra­rea lucră­ri­lor la magis­tra­la de apă, Ange­la Gră­di­na­ru, o rezi­den­tă a car­ti­e­ru­lui, sub­li­ni­ind gre­u­tă­ţi­le întâm­pi­na­te: „Până acum ne-am des­cur­cat greu. Adu­ceam apă din altă par­te, dar uite că se pot rezol­va toa­te cu bună­vo­inţă şi înţe­le­ge­re”. Un alt locu­i­tor din car­ti­er, Cla­u­dia Opri­şan, a ară­tat că, până acum, toa­te pro­mi­siu­ni­le din tre­cut au deve­nit rea­li­ta­te, ară­tân­du-se încre­ză­toa­re în legă­tu­ră de dezvol­ta­rea vii­toa­re a zonei: „De cinci ani stăm aşa, fără uti­li­tă­ţi. Pri­ma­rul Tusac a făcut acum ceea ce a pro­mis şi cred că se vor rezol­va toa­te pro­ble­me­le car­ti­e­ru­lui cât de curând”. Cu pri­le­jul aces­tui eve­ni­ment, Cla­u­diu Tusac a ofe­rit şi pomi fruc­ti­feri locu­i­to­ri­lor din car­ti­e­rul Dobro­gea I, în con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui „Livezi în fie­ca­re cur­te”.

PIEDICI POLITICE

Edi­lul Man­ga­li­ei a mai afir­mat că, în mod nor­mal, car­ti­e­rul ar fi tre­bu­it să aibă toa­te uti­li­tă­ţi­le până acum, iar cetă­ţe­nii să bene­fi­cie­ze de toa­te con­di­ţi­i­le de trai. „Am găsit acest car­ti­er, la înce­pu­tul man­da­tu­lui, fără nicio uti­li­ta­te. Am con­ti­nu­at să lupt pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea con­di­ţi­i­lor în care tră­iesc aceşti cetă­ţeni ai Man­ga­li­ei, deşi am întâm­pi­nat nume­roa­se pie­dici. Per­ma­nent, a tre­bu­it să fac faţă pre­siu­ni­lor veni­te ori din par­tea unor con­si­li­eri locali, ori din par­tea Pre­fec­tu­rii Con­stanţa. Nu am fost lăsat să-mi duc la înde­pli­ni­re pro­mi­siu­ni­le elec­to­ra­le, pen­tru că repre­zen­tam un real peri­col, şi anu­me aş fi rea­li­zat prea mul­te pen­tru cetă­ţeni. Cu toa­tă opo­zi­ţia şi, în pofi­da celor două sus­pen­dări ile­ga­le la care m‑a supus pre­fec­tul, am reu­şit să con­ti­nui pro­iec­te­le care vizea­ză direct inte­re­se­le cetă­ţe­ni­lor”, a afir­mat Tusac.

INFO

Car­ti­e­rul Dobro­gea I este situ­at între stră­zi­le Nichi­ta Stă­ne­scu şi Faru­lui, unde Pri­mă­ria a acor­dat, în 2006, 216 tere­nuri pen­tru con­stru­cţia de locu­inţe. Până acum însă s‑au ridi­cat 81 de locu­inţe şi sunt în con­stru­cţie alte 49. Pe lân­gă aces­tea mai sunt edi­fi­ca­te 24 de case pe tere­nuri reven­di­ca­te ca pro­pri­e­ta­te.

Marti, 24 Apri­lie 2012, telegrafonline.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply