Mangalia, cel mai meteosensibil oraş din România VIDEO

0
195

TU VEZI ORAŞUL?  Realitatea.net, 25 apri­lie 2012.

Ora­şul meri­tă, însă, ceva mai mult: măcar o menţiu­ne pen­tru recor­dul ciu­dă­ţe­ni­i­lor din admi­nis­tra­ţia româ­neas­că: are un fru­mos port turis­tic ame­na­jat spe­cial pen­tru yach­turi, dar locu­i­to­rii săi gătesc încă la bute­lie şi, iar­na, tre­mu­ră de frig în case pen­tru că din calo­ri­fe­re, căl­du­ra dis­pa­re intr-un mod mis­te­ri­os. 

Este moti­vul pen­tru care man­ga­li­oţii mai meri­tă un record: sunt cei mai mete­o­sen­si­bili cetă­ţeni ai Roma­niei: ora­şul lor tră­ieş­te numai vara. 

Secre­tul tor­tu­rii cu giga­ca­lo­ria pe care au experimentat‑o cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei se află într‑o altă belea ciu­da­tă. Aces­ta este ora­şul care a rein­ven­tat noţiu­nea de ghe­ri­lă urba­nă. De patru ani de zile, pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac se răz­bo­ieş­te fără înce­ta­re ba cu Pre­fec­tu­ra care vrea să‑l demi­tă, ba cu mem­brii Con­si­li­u­lui Local. Cetă­ţe­nii nu au, însă, nici o mân­drie să fie vic­ti­me­le cola­te­ra­le din aceas­tă lup­tă.

Pri­ve­li­ş­tea por­tu­lui turis­tic con­stru­it pe bani euro­peni con­so­lea­ză ochii locu­i­to­ri­lor care ies să se dezmorţeas­că în soa­re după o iar­nă crun­tă. Le adu­ce amin­te că vine vara şi, oda­tă cu ea, banii. 

Arti­co­lul inte­gral si pre­zen­ta­rea video, pe: realitatea.net/tu-vezi-orasul-mangalia-cel-mai-meteosensibil-oras-din-romania-video_936470.html

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply