Mâine, sudul litoralului rămâne fără curent electric

0
243

15 loca­li­tă­ţi vor fi afec­ta­te

O amplă lucra­re de pre­gă­ti­re a moder­ni­ză­rii sta­ţi­ei de trans­for­ma­re Nept­un se va desfă­şu­ra pe par­cur­sul zilei de dumi­ni­că, 22 apri­lie, între ore­le 6:00 si 18:00. Enel Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea exe­cu­tă lucra­rea în reţea­ua elec­tri­că de îna­l­tă şi medie ten­siu­ne, iar pen­tru a rea­li­za în sigu­ranţă aces­te lucrări com­ple­xe şi pen­tru a gră­bi fina­li­za­rea lor, este nece­sa­ra între­ru­pe­rea parţi­a­lă (în sec­venţe de câte patru ore) a ali­men­tă­rii cu ener­gie elec­tri­că a con­su­ma­to­ri­lor din Man­ga­lia şi din 23 August. De ase­me­nea, în inter­va­lul pre­ci­zat, va scă­dea gra­dul de sigu­ranţă în ali­men­ta­rea cu ener­gie elec­tri­că al sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui.

În aces­te con­di­ţii, con­su­mul sta­ţi­i­lor de trans­for­ma­re Nept­un, Man­ga­lia Nord, Şan­ti­er Naval DAEWOO Man­ga­lia, Man­ga­lia Vest va fi pre­lu­at parţi­al din reţea­ua de medie ten­siu­ne, din sta­ţi­i­le Efo­rie, Cos­ti­neşti şi Tăta­ru pen­tru 12 ore în ziua de dumi­ni­că, 22 apri­lie.

Echi­pe­le Enel Dis­tri­bu­tie Dobro­gea împre­u­nă cu echi­pe ale con­trac­to­ri­lor vor efec­tua aces­te lucrări, în regim de maxi­mă mobi­li­za­re, pen­tru a redu­ce pe cât posi­bil efec­te­le scă­de­rii gra­du­lui de sigu­ranţă în ali­men­ta­rea cu ener­gie elec­tri­că a con­su­ma­to­ri­lor.

Prin­ci­pa­le­le loca­li­tă­ţi care ar putea fi afec­ta­te de even­tu­a­le între­ru­peri ale ali­men­tă­rii cu ener­gie elec­tri­că în cur­sul zilei de dumi­ni­că, 22 apri­lie, sunt:

Cos­ti­neşti

Nept­un

Olimp

Jupi­ter

Venus

Saturn

Cap Auro­ra

23 August

Dul­ceşti

Peci­nea­ga

Moş­neni

Man­ga­lia

Vama Veche

2 Mai

Lima­nu

Pom­pe de apă — RAJA — Galeşu, Dul­ceşti, Albeşti, Hagieni

SN Daewoo Man­ga­lia

În even­tu­a­li­ta­tea apa­ri­ţi­ei unor între­ru­peri în reţea­ua de îna­l­tă şi medie ten­siu­ne, aces­tea vor fi reme­di­a­te în regim de urgenţă, urmând ca tim­pul de rea­li­men­ta­re al con­su­ma­to­ri­lor să se facă în cca. 120 minu­te.

Lucra­rea menţio­na­tă con­stă în monta­rea pro­vi­zo­rie a unui stâlp meta­lic de 110kv ce per­mi­te devi­e­rea reţe­lei pen­tru a faci­li­ta înce­pe­rea lucră­ri­lor ample de moder­ni­za­re a sta­ţi­ei de trans­for­ma­re 110/20/10 kv Nept­un. Moder­ni­za­rea sta­ţi­ei are o foar­te mare însem­nă­ta­te pen­tru zona de sud a lito­ra­lu­lui, per­mi­ţând racor­da­rea de noi con­su­ma­tori şi extin­deri de reţe­le, în timp ce sta­ţia Nept­un va fi inte­gra­tă în sis­te­mul de tele­con­trol, ast­fel încât, la fina­li­za­rea inves­ti­ti­ţi­ei, se vor redu­ce tim­pii de între­ru­pe­re în zonă şi va asi­gu­ra un con­fort ener­ge­tic spo­rit.

Ziua de Con­stan­ta, Sam­ba­ta, 21 Apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply