Iorguş atacă în forţă: „Trebuie să redăm spiritul şi mândria Mangaliei“

0
182

Man­ga­lia îşi vrea îna­poi pri­ma­rul care a consacrat‑o. Aceas­ta ar fi con­clu­zia eve­ni­men­tu­lui de sâm­bă­tă după-ami­a­ză când sute de locu­i­tori ai Man­ga­li­ei au ţinut să‑i fie ală­tu­ri lui Zan­fir Ior­guş în momen­tul în care şi‑a anu­nţat can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cţia de pri­mar al ora­şu­lui. Depu­ta­tul a făcut ast­fel un pas hotă­rât spre recâş­ti­ga­rea Man­ga­li­ei care, în ulti­mii patru ani, a ajuns un imens câmp de bătă­lii poli­ti­ce şi jafuri orga­ni­za­te chiar de cei care ar fi tre­bu­it să o con­du­că.
Casa de Cul­tu­ră din Man­ga­lia a fost neîn­că­pă­toa­re. Oame­nii au luat loc pe scări, au stat în picioa­re pe mar­gi­ne, iar mulţi nu au putut nici măcar să intre în sală din cau­za aglo­me­ra­ţi­ei.

Au ascul­tat dis­cur­su­ri­le şi frea­mă­tul sălii de pe holul de la intra­re. Depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş şi‑a pre­zen­tat în faţa cetă­ţe­ni­lor Man­ga­li­ei can­di­da­tu­ra pen­tru fun­cţia de pri­mar şi echi­pa sa. Cei 12 ani în frun­tea loca­li­tă­ţii au lăsat ampren­te mult prea adânci în dezvol­ta­rea urbei pen­tru a nu încer­ca, după 4 ani de man­dat Tusac, să redea ora­şu­lui pros­peţi­mea şi renu­me­le de altă dată.

Jaful din man­da­tul lui Tusac

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, pe imen­sul ecran ampla­sat în sală a rulat un fil­mu­leţ care a fost, pe cât de comic, pe atât de tra­gic. Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei, de la pen­sio­nari la oameni de afa­ceri, au luat cuvân­tul făcând o scur­tă incur­siu­ne prin­tre „peri­peţi­i­le“ ulti­mi­lor patru ani. De la gerul din apar­ta­men­te pe tim­pul ier­nii, când mii de fami­lii au plătit fac­turi exor­bi­tan­te pen­tru calo­ri­fe­re reci, gunoa­ie­le, mize­ria şi câi­nii mai­da­nezi care au ajuns să stă­pâ­neas­că stră­zi­le, şi până la pri­go­ni­rea pro­pri­i­lor cetă­ţeni şi oameni de afa­ceri cu amenzi din te miri ce, Man­ga­lia nu mai poa­te supor­ta.

Colac pes­te pupă­ză, pri­mă­ria lui Tusac se află în pra­gul fali­men­tu­lui, după ce mii de mili­ar­de de lei vechi s‑au eva­po­rat dubi­os din vis­ti­e­ria ora­şu­lui.

Pri­mă­ria Man­ga­lia este aproa­pe în fali­ment iar ora­şul nu o duce deloc mai bine. Sunt înre­gis­tra­te sute de mili­ar­de de lei vechi dato­rii, însă nimeni nu vede nicio schim­ba­re în bine, ba din con­tră. Exis­tă mani­pu­la­re atunci când este nepu­tinţă, exis­tă min­ciu­nă. O mână de indi­vizi lacomi şi medi­o­cri au dat toa­tă Man­ga­lia unor gru­pări de inte­re­se din Con­stanţa. Au înce­put cu salu­bri­za­rea. Au dat afa­ră 250 de oameni de la soci­e­ta­tea loca­lă de salu­bri­za­re pen­tru a adu­ce o fir­mă de la Con­stanţa care a înca­sat de două ori mai mulţi bani, dar în niciun caz nu a făcut de două ori mai mul­tă cură­ţe­nie. Ba din con­tră. Ora­şul e plin de mize­rie. Au con­ti­nu­at apoi cu ter­mo­fi­ca­rea. Au pus mâna şi au dis­trus cola­bo­ra­rea cu Midia pen­tru a ceda ter­mo­fi­ca­rea Man­ga­li­ei unei fir­me de buzu­nar cu un capi­tal de 500 lei. Aceas­tă fir­mă vro­ia să dea căl­du­ră Man­ga­li­ei. Şi nu a reu­şit. Dar au vân­dut fri­gul din case­le oame­ni­lor la preţ de căl­du­ră de trei ori mai scum­pă. Lăco­mia lor nu s‑a oprit aici, ci a con­ti­nu­at cu vâna­rea pro­pri­i­lor cetă­ţeni şi a soci­e­tă­ţi­lor comer­ci­a­le cu amenzi exor­bi­tan­te. În spa­te­le aces­tor amenzi stă­teau fir­me de avo­ca­tu­ră plăti­te cu mili­ar­de de lei. E de ajuns. Noi avem dato­ria să redăm spi­ri­tul şi mân­dria Man­ga­li­ei“, a decla­rat Zan­fir Ior­guş. El a mai amin­tit de taxe­le loca­le mări­te an de an de Tusac, de lip­sa fon­du­ri­lor euro­pe­ne, de absenţa ori­că­rui pro­iect impor­tant pen­tru oraş.

Pro­iec­te pen­tru Man­ga­lia

Zan­fir Ior­guş şi‑a sta­bi­lit un calen­dar de măsuri urgen­te care vor fi puse în apli­ca­re ime­di­at după câş­ti­ga­rea ale­ge­ri­lor. Potri­vit aces­tu­ia, pri­ma măsu­ră pe care o va lua în cali­ta­te de pri­mar va fi să rea­du­că taxe­le şi impo­zi­te­le loca­le la nive­lul celor de acum patru ani. Însă, cea mai mare încer­ca­re va fi rezol­va­rea pro­ble­mei ter­mo­fi­că­rii. „Man­ga­lia va deve­ni ora­şul cu cea mai iefti­nă încă­l­zi­re. Deja am dis­cu­tat cu spe­cia­li­ş­tii, s‑a rea­li­zat şi pro­iec­tul. Vom folo­si pen­tru încă­l­zi­rea ora­şu­lui pom­pe­le de căl­du­ră uti­li­zând izvoa­re­le ter­ma­le. Man­ga­lia stă pe aceas­tă comoa­ră — izvoa­re­le ter­ma­le. Vom putea ast­fel pro­du­ce şi livra către popu­la­ţie căl­du­ră la un preţ de 120–130 lei giga­ca­lo­ria. Ime­di­at cum voi ajun­ge la Pri­mă­rie, aso­ci­a­ţi­i­le de loca­tari vor rezi­lia con­trac­te­le cu Cal­la­tis Therm, iar cen­tra­le­le ter­mi­ce vor reve­ni la Con­si­li­ul Local“, a decla­rat Ior­guş.

Prin­tre cele­lal­te pro­iec­te se numă­ră rea­li­za­rea unui ofi­ciu local de turism care să ges­tio­ne­ze în mod pro­fe­si­o­nist acti­vi­ta­tea turis­ti­că şi dezvol­ta­rea sta­ţiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui, revo­lu­ţio­na­rea pro­gra­me­lor soci­a­le ast­fel încât nevo­ia­şii şi pen­sio­na­rii să nu mai fie umi­li­ţi pen­tru un pui şi o pun­gă de orez (în pri­mă fază aju­toa­re­le vor fi pri­mi­te aca­să, iar apoi se vor da tiche­te valori­ce în loc de pro­du­se), con­stru­i­rea de locu­inţe pen­tru tine­rii şi cazu­ri­le soci­a­le din Man­ga­lia.

În fina­lul eve­ni­men­tu­lui, Zan­fir Ior­guş şi‑a pre­zen­tat şi echi­pa ală­tu­ri de care vrea să redea Man­ga­li­ei valo­ri­le şi con­di­ţi­i­le pe care le‑a pier­dut. 

Cuget Liber, Luni, 09 Apri­lie 2012. Autor: Cos­min ZAPOROJAN.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply