După Sărbătorile Pascale s‑au redeschis birourile de consultanţă şi asistenţă socială

0
206

După Săr­bă­to­ri­le Pas­ca­le, înce­pând de mier­curi, s‑au redes­chis biro­u­ri­le orga­ni­za­te de Cabi­ne­tul Par­la­men­tar al depu­ta­tu­lui Zan­fir Ior­guş şi mai mul­te orga­ni­za­ţii non-guver­na­men­ta­le, în cadrul pro­gra­mu­lui „Con­sul­tanţă şi asis­tenţă soci­a­lă pen­tru cate­go­ri­i­le defa­vo­ri­za­te“. Sco­pul pro­iec­tu­lui este ace­la de a sto­pa „cozi­le umi­linţei“, la care sunt supu­şi locu­i­to­rii ora­şu­lui. Asis­tenţa asi­gu­ra­tă de biro­u­ri­le de con­sul­tanţă se face lunar, la domi­ci­li­ul solicitanţilor.

Cele opt biro­uri au înce­put să fun­cţio­ne­ze la înce­pu­tul lunii mar­tie, în toa­te zone­le muni­ci­pi­u­lui şi în sta­ţiu­nea Nept­un. Cetă­ţe­nii care vor să depu­nă, în con­ti­nu­a­re, memo­rii pen­tru aces­te aju­toa­re, se pot adre­sa punc­te­lor din pro­xi­mi­ta­tea domi­ci­li­i­lor. Adre­se­le biro­u­ri­lor de con­sul­tanţă şi asis­tenţă sunt urmă­toa­re­le: stra­da Petru Mai­or nr. 19 B, stra­da Roze­lor nr. 17, stra­da Oituz nr. 80, stra­da Por­tu­lui nr. 59, stra­da Roze­lor nr. 16, stra­da Matei Basa­rab nr. 37 A, stra­da Geor­ge Ene­scu nr. 9, stra­da Stea­guri nr. 11.

La îna­in­ta­rea memo­ri­i­lor sunt nece­sa­re bule­ti­ne­le de iden­ti­ta­te şi, în cazul mino­ri­lor fără cărţi de iden­ti­ta­te, cer­ti­fi­ca­te­le de naş­te­re. Biro­u­ri­le de con­sul­tanţă sunt des­chi­se, în zile­le lucră­toa­re, de la 15.00 la 19.00, iar sâm­bă­ta de la 9.00 la 13.00.
Mai tre­bu­ie menţio­nat fap­tul că, tot la aces­te biro­uri, se fac şi înscri­eri pen­tru locu­inţe soci­a­le şi de tip ANL.

Mier­curi, 18 Apri­lie 2012, ziu­a­con­stan­ta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply