Deputatul Iorgus, campanie electorala in Vinerea Mare

0
347

Fost pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, actu­al depu­tat P.D.L. si unul din­tre cei inscri­si in com­pe­ti­tia elec­to­ra­la pen­tru Pri­ma­ria Man­ga­lia, in ale­ge­ri­le loca­le din 10 iunie, Zan­fir Ior­gus a uitat de cele sfin­te si in Vine­rea Mare s‑a apu­cat sa duca o poli­ti­ca de con­vin­ge­re cu zia­ris­tii caro­ra le‑a expli­cat, intr‑o con­fe­rin­ta de pre­sa, de cat de impor­tant este pro­iec­tul sau pen­tru mun­ci­pi­ul din sudul litoralului. 

Nici nu mai con­tea­za ca pro­mi­siu­ni­le sale nu au la baza un docu­ment, nis­te cal­cu­le – de unde vin banii, cum ar putea fi aces­tia acce­sati in con­di­ti­i­le in care admi­nis­tra­ti­i­le abia reu­sesc sa-si achi­te fac­tu­ri­le la uti­li­tati si sa-si pla­teas­ca anga­ja­tii, Ior­gus a facut cam­pa­nie elec­to­ra­la si in Vine­rea Mare. A vor­bit des­pre pro­iec­tul sau pri­vind schim­ba­rea sis­te­mu­lui de dis­tri­bu­i­re a agen­tu­lui ter­mic din Man­ga­lia, dar si des­pre cum ar vrea sa relanse­ze turis­mul in sta­tiu­ni­le din sud. Asa se face ca, in ace­ea­si culoa­re ver­de, dar si fara sigla P.D.L., Ior­gus infor­mea­za ca vrea sa puna turis­mul „in mana spe­cia­lis­ti­lor”. Cum va face asta? Va orga­ni­za admi­nis­tra­tia loca­la ast­fel incat turis­mul sa fie ges­tio­nat in cel mai scurt timp de profesionisti. 

Voi infi­in­ta Ofi­ci­ul Local de Turism, insti­tu­tie tip regie in sub­or­di­nea Con­si­li­u­lui Local, cu buget pro­priu de veni­turi si chel­tu­ieli”, spu­ne Ior­gus, insti­tu­tia nou infi­in­ta­ta urmand sa admi­nis­tre­ze, „in tota­li­ta­te”, dome­ni­ul public si pri­vat al sta­tiu­ni­lor din Mangalia.

Si toa­te aces­tea in con­di­ti­i­le in care Legea turis­mu­lui, recu­noas­te Ior­gus, nu este fina­li­za­ta si deci, acest sezon esti­val ar putea fi ratat din start, dar pro­mi­siu­ni­le sunt pro­mi­siuni si vino­vati sunt doar cei din opo­zi­tie. Sur­prin­za­tor este ca Ior­gus recu­noas­te ca taxa de para­gi­na pen­tru cla­di­ri­le – hote­luri, pen­siuni si case de vacan­ta – pro­pu­sa de pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac, este „buna”!

Miha­e­la Tir­pan, observator.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply