Declarație de independență față de culorile politice

0
306

    Adopt prezenta Declarație de independență față de culorile politice, ca simplu cetățean al acestui oraș. Am luat atitudine de fiecare dată când prezența mea a fost necesară în orice demers colectiv, neimplicat politic, pentru a‑mi manifesta legal nemulțumirea față de problemele urbei.

   Con­si­der că nu este sufi­cien­tă pre­zen­ța mea ca sim­plu cetă­țean în fața pro­ble­me­lor cre­a­te de inte­re­se­le cla­sei poli­ti­ce.

   Con­si­der că pot să-mi aduc con­tri­bu­ția rea­lă la rezol­va­rea situ­a­ți­i­lor care blo­chea­ză de mul­tă vre­me  buna func­țio­na­re a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

   Ieşind în față, iau ati­tu­di­ne, îmi depun can­di­da­tu­ra ca real inde­pen­dent pen­tru func­ția de Pri­mar al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, ală­tu­ri de soci­e­ta­tea civi­lă, răma­să fără repre­zen­ta­re în urma lup­te­lor poli­ti­ce.

   Fără pro­mi­siuni, fără mită elec­to­ra­lă, fără spec­ta­col ieftin, fără sfi­da­rea popu­la­ți­ei prin risi­pă pe mate­ri­al de pro­pa­gan­dă în aceas­tă peri­oa­dă de cri­ză, fără gru­puri de inte­re­se, fară afa­ceri per­so­na­le cu banii buge­tu­lui local.

Arti­co­lul  1

Ca cetă­țean al aces­tui oraș, refuz să fiu sta­tis­ti­că din patru în patru ani pen­tru actu­a­la cla­să  poli­ti­că. Îmi exer­cit drep­tul legal prin vot  de a sanc­țio­na toa­te culo­ri­le poli­ti­ce care au adus Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia în sta­rea actu­a­lă.

Arti­co­lul  2

Îmi rezerv drep­tul de a cre­de în voin­ța popo­ru­lui și nu în doc­tri­ne­le poli­ti­ce care pun mai pre­sus poli­ti­ca per­so­na­lă decât inte­re­se­le cetă­țea­nu­lui.

Arti­co­lul  3

Prin ori­ce demers legal, neim­pli­cat poli­tic, cer  tutu­ror insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui de a‑mi res­pec­ta drep­tul la via­tă, un drept fun­damen­tal încăl­cat prin fur­ni­za­rea defec­tu­oa­să a ser­vi­ci­i­lor publi­ce pen­tru care plă­tesc: apă, ener­gie elec­tri­că, ser­vi­cii medi­ca­le și ser­vi­cii de sigu­ran­ță publi­că.

Arti­co­lul  4

Îmi rezerv drep­tul de a lua ati­tu­di­ne pe ori­ce căi lega­le, neim­pli­ca­te poli­tic, impo­tri­va dis­tru­ge­rii mediu­lui încon­ju­ră­tor în urma inter­ven­ți­i­lor asu­pra sin­gu­rei păduri din zona lito­ra­lu­lui de sud și a altor inter­ven­ții de ori­ce tip ce pot dău­na mediu­lui încon­ju­ră­tor.

Arti­co­lul  5

Îmi rezerv drep­tul de a mă opu­ne tutu­ror for­me­lor de mită elec­to­ra­lă prac­ti­ca­tă de toa­te culo­ri­le poli­ti­ce.

 Arti­co­lul  6

Îmi rezerv drep­tul de a depu­ne de fie­ca­re dată când este nece­sar, necon­di­țio­nat,  demer­suri colec­ti­ve neim­pli­ca­te poli­tic,  prin care să îmi mani­fest nemul­țu­mi­rea față de pro­ble­me­le urbei.

Arti­co­lul  7

Refuz să accept  tacit  că sun­tem con­duși numai de inte­re­se­le unei culori poli­ti­ce și nu tole­rez poli­ti­za­rea insti­tu­ți­i­lor care ne garan­tea­ză ser­vi­ci­i­le publi­ce. Ori­ce per­soa­nă indi­fe­rent de sta­tut, are drep­tul de a fi repre­zen­ta­tă corect și în mod echi­ta­bil.

Arti­co­lul  8

Refuz să accept ori­ce doc­tri­nă poli­ti­că ce nu are la bază garan­ta­rea drep­tu­ri­lor fun­damen­ta­le și urmă­reș­te doar drep­tu­ri­le mem­bri­lor de par­tid.

Arti­co­lul  9

Îmi rezerv drep­tul de a pro­tes­ta în limi­te­le lega­le de câte ori este încăl­cat drep­tul la opi­nie și voi sus­ți­ne necon­di­țio­nat drep­tul ori­că­rui cetă­țean de a‑și expu­ne opi­nia.

Arti­co­lul  10

Ori­ce per­soa­nă are drep­tul la liber­ta­tea de întru­ni­re și de aso­ci­e­re paș­ni­că. Nimeni nu poa­te fi silit să facă par­te dintr‑o aso­ci­a­ție, ca urma­re îmi rezerv drep­tul de a nu ade­ra la o for­ma­țiu­ne poli­ti­că.

COTLEȚ  MARIOS-THIERA

  

http://www.faraculori.com/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply