Cum ţi-ai dori să fie viitorul tău primar?

0
287

O dată la patru ani, pute­rea se află în mâi­ni­le elec­to­ra­tu­lui. Fără pre­tenţia de a atin­ge toa­te cali­tă­ţi­le por­tre­tu­lui-robot al pri­ma­ru­lui per­fect, citi­to­rii noş­tri încear­că să facă fişa pos­tu­lui unui edil şef după care râv­nesc, de la care aşteap­tă să facă ceva pen­tru loca­li­ta­tea în care trăiesc.

Să aibă abi­li­tă­ţi de conducere
Lore­da­na Matei con­si­de­ră că un pri­mar tre­bu­ie să fie o per­soa­nă cu foar­te mul­te cali­tă­ţi, de depar­te, abi­li­tă­ţi­le de con­du­ce­re fiind cele mai impor­tan­te. Or, din punc­tul său de vede­re, o per­soa­nă are cer­te abi­li­tă­ţi de con­du­ce­re când îi poa­te deter­mi­na pe alţii să se impli­ce de bună­vo­ie într‑o acţiu­ne, şi nu pen­tru că s‑ar teme de con­se­cinţe­le pe care le-ar putea avea nesu­pu­nea lor sau supu­ne­rea for­ma­lă, auto­ma­tă cerinţe­lor ofi­ci­a­le: „Oame­nii, în gene­ral, cer unui pri­mar să coor­do­ne­ze echi­pe ener­gi­ce, efi­cien­te, cu idei, ceea ce mi se pare esenţi­al pen­tru ca obiec­ti­ve­le unei comu­ni­tă­ţi să fie atin­se cu brio. Nu pri­ma­rul tre­bu­ie să fie tot tim­pul pe teren, ci echi­pe­le sale. El tre­bu­ie doar să le con­tro­le­ze şi coordoneze”.

Pute­re de analiză
În viziu­nea lui Tudor Mihai, un bun pri­mar tre­bu­ie să aibă o mare pute­re de ana­li­ză şi sin­te­ză, să fie per­ma­nent cen­trat pe obiec­ti­ve­le pe care le are de înde­pli­nit şi, mai ales, capa­bil de o viziu­ne de ansam­blu: „Indi­fe­rent unde s‑ar afla, un pri­mar care dis­pu­ne de aces­te cali­tă­ţi, va şti întot­dea­u­na ce se întâm­plă cu oame­nii lui, ce fac ei con­cret pen­tru ca pro­mi­siu­ni­le lui elec­to­ra­le să prin­dă con­tur. Nu tre­bu­ie să fie un supra­om, doar să fie supramuncitor!”.

Bun admi­nis­tra­tor al resur­se­lor umane
Dacă un edil şef nu se va încon­ju­ra de oameni com­pe­tenţi, efi­cienţi, puşi pe fap­te mari, greu va reu­şi să ducă până la capăt un pro­iect: „Ori­ce şef, fie el de oraş, comu­nă, fir­mă, clan, ori­ce vă tre­ce prin cap… dacă nu ştie să admi­nis­tre­ze resur­se­le uma­ne, nu va reu­şi să le admi­nis­tre­ze nici pe cele mate­ri­a­le sau finan­ci­a­re. Deci, Con­stanţa are nevo­ie de un pri­mar care să rela­ţio­ne­ze corect cu subal­ter­nii, dar să aibă dis­po­ni­bi­li­ta­tea de a‑i ascul­ta şi pe cetă­ţeni. Pen­tru asta, e nevo­ie de mun­că şi seri­o­zi­ta­te. Spe­răm ca vii­to­rul pri­mar să răs­pun­dă aces­tui por­tret!” (Cori­na Mitroiaş). 

Cuget Liber, Joi, 19 Apri­lie 2012. Autor: Flori­ca Zdru.

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply