Constantin: Ministerul Mediului, în ciuda declaraţiilor lui Borbely, a dat aviz pentru Chevron

0
200

Preşe­din­te­le PC, Daniel Con­stan­tin, a decla­rat că, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor pe care le deţi­ne, Minis­te­rul Mediu­lui a dat, vineri, avi­zul de mediu pen­tru ca Che­vron să încea­pă explo­ră­ri­le de gaze de şist. În Moni­to­rul Ofi­ci­al au fost publi­ca­te cele trei acor­duri ale Guver­nu­lui Româ­ni­ei şi com­pa­niei Che­vron. Mai grav este că, vineri, se pare, din câte ştim, se pare că Minis­te­rul Mediu­lui, în ciu­da decla­ra­ţi­i­lor pe care le‑a dat minis­trul Bor­be­ly, a acor­dat avi­zul de mediu pen­tru înce­pe­rea aces­tor lucrări, a spus lide­rul PC, citat de Medi­a­fax.

El a adă­u­gat că este de neînţe­les pen­tru USL de ce un guvern care se află, din con­si­de­ren­te poli­ti­ce, pen­tru foar­te scurt timp la con­du­ce­rea aces­tei ţări, tre­bu­ie să ia deci­zii care au un impact asu­pra urmă­to­ri­lor zeci de ani. Con­stan­tin a amin­tit că Che­vron poa­te să încea­pă deja exploa­tă­ri­le la Adam­cli­si, la Bâr­lad, la Cos­ti­neşti, la Vama Veche. El a spus că un lucru foar­te grav este că ane­xe­le aces­tor acor­duri, care conţin cele mai impor­tan­te date, au fost cla­si­fi­ca­te drept secre­te.

Con­stan­tin a mai spus că pre­ve­de­ri­le res­pec­ti­ve­lor docu­men­te nu au fost dis­cu­ta­te nici măcar cu auto­ri­tă­ţi­le loca­le din ora­şe­le viza­te, deşi acest lucru ar fi tre­bu­it dis­cu­tat. Având în vede­re că şi la Bâr­lad şi în alte locuri vor avea loc expro­pri­eri. Minis­te­rul Mediu­lui şi Pădu­ri­lor (MMP) infor­ma, recent, că a avi­zat acor­du­ri­le de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re, dezvol­ta­re şi exploa­ta­re înche­ia­te între Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM) şi Che­vron, acor­duri ce cuprind obli­ga­ţii de mediu dar care nu repre­zin­tă un cec în alb sau undă ver­de pen­tru pro­iec­te­le de exploa­ta­re de gaz de şist. MMP expli­ca, într-un comu­ni­cat, care este par­cur­sul pe care Che­vron tre­bu­ie să‑l urmeze pen­tru a ajun­ge să exploa­te­ze gaze de şist în Româ­nia.

Până la aceas­tă dată, nici Minis­te­rul Mediu­lui şi Pădu­ri­lor şi nici altă insti­tu­ţie de mediu din sub­or­di­ne nu au pri­mit soli­ci­ta­re pen­tru emi­te­rea acor­du­lui de mediu nece­sar explo­ră­rii şi exploa­tă­rii gaze­lor de şist. MMP a infor­mat auto­ri­tă­ţi­le din sub­or­di­ne (Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Pro­te­cţia Mediu­lui, agenţi­i­le regio­na­le pen­tru pro­te­cţia mediu­lui şi agenţi­i­le de pro­te­cţia mediu­lui de la nive­lul judeţe­lor) cu pri­vi­re la posi­bi­li­ta­tea apa­ri­ţi­ei în Româ­nia a unor ast­fel de pro­iec­te, pre­cum şi des­pre nece­si­ta­tea apli­că­rii acqu­is-ului comu­ni­tar în cazul aces­tui tip de pro­iec­te, pre­ci­za MMP, vineri.

Guver­nul a apro­bat acor­du­ri­le petro­li­e­re de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re-dezvol­ta­re-exploa­ta­re înche­ia­te între ANRM şi Che­vron — al doi­lea mare grup petro­li­er din SUA — pen­tru peri­me­tre­le Vama Veche, Adam­cli­si şi Cos­ti­neşti, aces­tea intrând în vigoa­re mier­curi, 28 mar­tie. În Româ­nia, Che­vron deţi­ne şi un peri­me­tru de explorare/exploatare a gaze­lor la Bâr­lad.

Sur­sa: Realitatea.net; pre­lu­a­re: replicaonline.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply