Consiliul Local Limanu cere anularea concesionării către Chevron a drepturilor asupra gazelor de şist

0
170

Con­si­li­ul Local Lima­nu, ca repre­zen­tant al inte­re­se­lor locu­i­to­ri­lor din loca­li­tă­ţi­lor 2 Mai-Vama Veche-Lima­nu, a luat act de mani­fes­ta­rea îngri­jo­ră­rii cetă­ţe­ni­lor cu pri­vi­re la posi­bi­la exploa­ta­re a gazu­lui de şist în peri­me­trul celor două loca­li­tă­ţi.

Con­si­li­ul Local Lima­nu, întru­nit pen­tru a ana­li­za situ­a­ţia cre­a­tă, a împu­ter­ni­cit prin Hotă­râre de Con­si­liu pri­ma­rul să între­prin­dă toa­te măsu­ri­le lega­le care să ducă la revocare/anularea hotă­rârii de guvern nr.188/20.03.2012 prin care Guver­nul Româ­ni­ei con­ce­sio­nea­ză com­pa­niei Che­vron, drep­tul de exploa­ta­re, dezvol­ta­re, exploa­ta­re a geze­lor de şist în peri­me­trul E18 Vama Veche.

Ast­fel, Con­si­li­ul Local şi Pri­mă­ria Lima­nu cer Guver­nu­lui să nu pună în peri­col sănă­ta­tea şi via­ţa locu­i­to­ri­lor pe care îi repre­zin­tă în mod legal, pre­cum şi să nu com­pro­mi­tă turis­mul, o acti­vi­ta­te de inte­res eco­no­mic cu impact major asu­pra eco­no­mi­ei loca­le.

Repli­ca, dumi­ni­ca, 1 apr 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply