Congresele PSD, PNL şi PC s‑au încheiat. Ponta – candidat oficial la funcţia de premier, Antonescu la cea de preşedinte

0
254

PSD, PNL şi PC s‑au reu­nit, sâm­bă­tă, la Romex­po, în con­gre­se la care au fost adop­ta­te rezo­lu­ţii pri­vind neco­la­bo­ra­rea cu PDL şi Tra­ian Băsescu şi să ofi­ci­a­li­ze­ze tan­de­mul Vic­tor Pon­ta — pre­mi­er şi Crin Anto­ne­scu — preşe­din­te, pen­tru acest an elec­to­ral.

Potri­vit rezo­lu­ţi­ei, man­da­tul lui Pon­ta în cali­ta­tea de can­di­dat USL pen­tru fun­cţia de prim-minis­tru este “pune­rea în apli­ca­re a pro­gra­mu­lui USL, înce­pând cu setul de măsuri pen­tru relan­sa­re eco­no­mi­că, ast­fel încât Româ­nia să-şi reia cre­ş­te­rea şi să devi­nă un stat cu o eco­no­mie sta­bi­lă şi com­pe­ti­ti­vă la nivel euro­pean”.

Con­form docu­men­tu­lui, man­da­tul lui Anto­ne­scu pen­tru fun­cţia de preşe­din­te al Româ­ni­ei este “trans­for­ma­rea insti­tu­ţi­ei pre­zi­denţi­a­le într-un fac­tor real de medi­e­re, echi­li­bru şi coe­ziu­ne naţio­na­lă, con­co­mi­tent cu scoa­te­rea sa din zona ori­că­rui par­ti­za­nat poli­tic”.

Arti­co­lul inte­gral: Medi­a­fax, sam­ba­ta, 07.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply