Chevron creează panică în judeţ — Primarii din Adamclisi şi Limanu vorbesc despre exploatarea gazelor de şist

0
210

Guver­nul a apro­bat recent acor­du­ri­le petro­li­e­re de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re — dezvol­ta­re — exploa­ta­re înche­ia­te între Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM) şi Che­vron — al doi­lea mare grup petro­li­er din SUA — pen­tru peri­me­tre­le Vama Veche, Adam­cli­si şi Cos­ti­neşti. Aces­te acor­duri au intrat în vigoa­re mier­curi, 28 mar­tie.

Nu ştim dacă Exe­cu­ti­vul a făcut paşii legali”

Aleşii locali de la Lima­nu sunt nemulţu­mi­ţi de aceas­tă intenţie pri­vind exploa­ta­rea gaze­lor de şist. Moti­vul? „În pri­mul rând, oame­nii tre­bu­ie să fie infor­ma­ţi cu pri­vi­re la aceas­tă exploa­ta­re şi la fel şi auto­ri­ta­tea loca­lă, iar acest lucru nu s‑a întâm­plat”, a decla­rat ieri vice­pri­ma­rul Mari­us Dumi­tru. Şi toc­mai pen­tru că se opun aces­tui pro­iect, vineri, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Lima­nu a avut loc o şedinţă de înda­tă.

Pri­ma­rul Nico­lae Ius­tin Urdea a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la şedinţă pen­tru a le pre­zenţa un film pri­vind efec­te­le exploa­tă­rii gaze­lor de şist. În ace­ea­şi zi, con­si­li­e­rii locali au luat ati­tu­di­ne împo­tri­va Hotă­rârii de Guvern nr. 188/20.03.2012 prin care Exe­cu­ti­vul Româ­ni­ei a con­ce­sio­nat com­pa­niei Che­vron Roma­nia Hol­ding B.V. drep­tul de explo­ra­re, dezvol­ta­re, exploa­ta­re a gazu­lui de şist în peri­me­trul EX-18 Vama Veche. Mai pre­cis, ei au adop­tat vineri, cu una­ni­mi­ta­te de voturi, o Hotă­râre de Con­si­liu Local prin care s‑au anga­jat să ata­ce în con­ten­cios res­pec­ti­va Hotă­râre de Guvern.

Guver­nul nu a pro­ce­dat corect. Nu am fost infor­ma­ţi cu pri­vi­re la aceas­tă exploa­ta­re şi nu ştim nici dacă Exe­cu­ti­vul a făcut paşii legali atunci când a apro­bat înche­ie­rea acor­du­lui petro­li­er de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re — dezvol­ta­re — exploa­ta­re în peri­me­trul EX-18 din Vama Veche”, a pre­ci­zat Mari­us Dumi­tru. Potri­vit vice­pri­ma­ru­lui, s‑a luat în dis­cu­ţie şi ide­ea orga­ni­ză­rii unui refe­ren­dum pe aceas­tă temă. „Dacă se va dove­di că meto­da de exploa­ta­re folo­si­tă dău­nea­ză popu­la­ţi­ei, sigur se va face un refe­ren­dum. Oame­nii au drep­tul să-şi expu­nă punc­tul de vede­re cu pri­vi­re la exploa­ta­re şi să se opu­nă aces­te­ia dacă va fi cazul”, a punc­tat vice­pri­ma­rul din Lima­nu.

În Ame­ri­ca exis­tă pes­te 50.000 de ast­fel de puţuri”

Inte­re­sant este că nici pri­ma­rul de la Adam­cli­si, Anton Bur­cea, nici vice­pri­ma­rul de la Lima­nu, Mari­us Dumi­tru, nu ştiu ce zone vor fi fora­te. „Nu ştiu în ce zone se vor rea­li­za exploa­tă­ri­le şi nici dacă vom avea de câş­ti­gat de pe urma lor”, a sub­li­ni­at Mari­us Dumi­tru. La rân­dul său, pri­ma­rul Anton Bur­cea a măr­tu­ri­sit ace­lea­şi lucru, că nu i s‑a comu­ni­cat ce supra­feţe sunt viza­te, bănu­ind că ele s‑ar afla totu­şi în sate­le limi­tro­fe comu­nei.

Nu ne‑a infor­mat nimeni cu pri­vi­re la acest pro­iect. Nu ştiu dacă s‑a făcut vreo pros­pe­cţiu­ne. Tot ce ştiu, ştiu de la tele­vi­zor”, a afir­mat Anton Bur­cea. Şeful auto­ri­tă­ţii loca­le din Adam­cli­si vede în acest moment cu ochi buni acest pro­iect. „În pri­mă fază, eu înclin să cred că am avea de câş­ti­gat dacă loca­li­ta­tea ar bene­fi­cia de gaze. În Ame­ri­ca exis­tă pes­te 50.000 de ast­fel de puţuri. Însă în cazul în care se con­sta­tă că vor exis­ta reper­cu­siuni nefas­te asu­pra mediu­lui, nu am cum să fiu de acord cu acest pro­iect. În final, va fi aşa cum vor dori cetă­ţe­nii, eu păre­rea lor o voi res­pec­ta”, a decla­rat Anton Bur­cea.

Luni, 02 Apri­lie 2012, Came­lia BALAN, ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply