Ce surprize a pregătit Sanatoriul Balnear Mangalia pacienţilor săi

0
199

Oas­peţii Sana­to­ri­u­lui  Bal­near şi de Recu­pe­ra­re din Man­ga­lia dis­pun, pe lân­gă tra­ta­men­te­le pen­tru rela­xa­re, şi de posi­bi­li­ta­tea de a avea un meniu cre­at de spe­cia­li­şti în nutri­ţie, ast­fel încât seju­rul aces­to­ra pe lito­ral să fie mai pro­fi­lac­tic ca nici­o­da­tă.

Înce­pând cu noul sezon esti­val, pacienţii care vor tre­ce pra­gul Sana­to­ri­u­lui Bal­near şi de Recu­pe­ra­re din Man­ga­lia vor bene­fi­cia şi se vor bucu­ra la maxi­mum de tra­ta­men­te­le spe­ci­a­le puse la dis­po­zi­ţie de echi­pe medi­ca­le pro­fe­si­o­nis­te, cât şi posi­bi­li­ta­tea de a întreţi­ne un regim ali­men­tar sănă­tos.

Vom înce­pe imple­men­ta­rea unui sis­tem de tera­pie nutri­ţio­na­lă. Încer­căm să ofe­rim pacienţi­lor noş­tri edu­ca­ţia şi regi­mu­ri­le ali­men­ta­re susţi­nu­te de medi­cii nutri­ţi­o­ni­şti, pe fie­ca­re afe­cţiu­ne în par­te. Sunt pacienţi cu afe­cţiuni deo­se­bi­te, nu numai reu­ma­tis­ma­le, neu­ro­lo­gi­ce sau orto­pe­di­ce. Din aceas­tă cau­ză, pacien­tul tre­bu­ie să ştie cum, prin nutri­ţie, poa­te să se ali­men­te­ze corect. De ase­me­nea, putem oferi, la soli­ci­ta­re, şi un meniu ali­men­tar dorit de pacient, cu con­di­ţia ca aces­ta să fie indi­cat şi de nutri­ţi­o­nist.
Vom avea şi meniuri cu ali­men­ta­ţie eco­lo­gi­că; în acest fel, încer­căm să ne adre­săm tutu­ror cate­go­ri­i­lor de pacienţi şi încer­căm să facem ceva bene­fic pen­tru sănă­ta­tea lor”, susţi­ne mana­ge­rul Sana­to­ri­u­lui, dr. Lau­ra Maria Con­dur.

Ser­vi­cii de lux la SPA
Pen­tru cei care doresc o pau­ză de la ruti­na zil­ni­că sau pur şi sim­plu simt nevo­ia de rela­xa­re, Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia ofe­ră ser­vi­cii de SPA, adi­că bal­neo-tera­pie, în care sunt inclu­se nu-meroa­se pro­ce­duri de tra­ta­men­te bene­fi­ce sănă­tă­ţii.

Dr.Laura Maria Con­dur expli­că: „Avem com­par­ti­ment de SPA — well­ne­ss, des­chis anul tre­cut, de Ziua Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii. Pe acest sec­tor, ofe­rim o gamă lar­gă de pro­ce­duri. În afa­ră de masa­je­le cu ule­iuri aro­ma­te, masa­je­le cu pie­tre vul­ca­ni­ce, acu­punc­tu­ra, pre­so­punc­tu­ra sau ozo­no­te­ra­pia, pacienţii au la dis­po­zi­ţie o came­ră spe­cia­lă de rela­xa­re cu o ambi­anţă deo­se­bi­tă şi o muzi­că adec­va­tă unde se pot des­tin­de, în ace­la­şi timp, delec­tân­du-se asu­pra unor ima­gini deo­se­bi­te”.

Ofer­te pen­tru extra­se­zon
Tim­pul tre­ce, sezo­nul esti­val se apro­pie, însă, dacă dori­ţi să bene­fi­ci­a­ţi de tera­pi­i­le şi tra­ta­men­te­le Sana­to­ri­u­lui de la Man­ga­lia mai devre­me, nu tre­bu­ie să aştep­ta­ţi până la vară, pen­tru că exis­tă ofer­te şi în momen­tul de faţă.

În aceas­tă peri­oa­dă şi până la înce­pe­rea sezo­nu­lui, avem ofer­te spe­ci­a­le atât pen­tru sis­te­mul de inter­na­re al spi­ta­lu­lui şi al sana­to­ri­u­lui, cât şi pen­tru ambu­la­to­riu. În ceea ce pri­veş­te ambu­la­to­ri­ul, ofer­ta conţi­ne un pachet pen­tru trei pro­ce­duri pe zi, timp de zece zile, în care sunt cuprin­se tra­ta­men­te în bazin cu sulf şi kine­to­te­ra­pie, cu o con­sul­tanţă medi­ca­lă inclu­să. Ofer­ta este vala­bi­lă pen­tru locu­i­to­rii ora­şu­lui Man­ga­lia şi pen­tru per­soa­ne­le din loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe ale judeţu­lui Con­stanţa. Înce­pând cu 2 apri­lie, pen­tru cei care doresc şi caza­re, pe par­tea de sana­to­riu avem o ofer­tă în care este inclu­să masa, în regim de spi­tal, caza­rea şi trei pro­ce­duri pe zi”, afir­mă mana­ge­rul dr. Lau­ra Maria Con­dur.

Andrei ALDEA

Joi, 12 Apri­lie 2012, Cuget Liber Onli­ne.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply