Bani pentru modernizarea exploataţiilor agricole

0
274

Agenţia de Plă­ţi pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă şi Pes­cu­it (APDRP) are dis­po­ni­bi­le, în peri­oa­da 17 apri­lie — 31 mai 2012, pes­te 220 de mili­oa­ne de euro din fon­duri euro­pe­ne, pen­tru finanţa­rea pro­iec­te­lor pri­vind moder­ni­za­rea exploa­ta­ţi­i­lor agri­co­le. Potri­vit date­lor publi­ca­te pe site-ul APDRP, fon­du­ri­le neram­bu­r­sa­bi­le dis­po­ni­bi­le în cea de‑a noua sesiu­ne afe­ren­tă măsu­rii 121 „Moder­ni­za­rea exploa­ta­ţi­i­lor agri­co­le” din cadrul Pro­gra­mu­lui Naţio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă repre­zin­tă toţi banii dis­po­ni­bili până la fina­lul peri­oa­dei de finanţa­re, res­pec­tiv anul 2013.

Din fon­du­ri­le dis­po­ni­bi­le pen­tru moder­ni­za­rea exploa­ta­ţi­i­lor agri­co­le, 10 mili­oa­ne de euro sunt alo­ca­te bene­fi­ci­a­ri­lor Măsu­rii 141 „Spri­ji­ni­rea fer­me­lor de semi-sub­zis­tenţă”. Alo­ca­rea finan­ci­a­ră răma­să din dife­renţa rezul­ta­tă de 210,577 mili­oa­ne euro se acor­dă dis­tinct, res­pec­tiv 50 de mili­oa­ne de euro pen­tru stan­dar­de din sec­to­rul de cre­ş­te­re a ani­ma­le­lor, 64,23 mili­oa­ne de euro pen­tru sec­to­rul vege­tal (40%) şi 96,34 mili­oa­ne de euro pen­tru sec­to­rul ani­mal (60%). Suma maxi­mă neram­bu­r­sa­bi­lă care poa­te fi acor­da­tă pen­tru finanţa­rea unui pro­iect este de 1,6 mili­oa­ne de euro.

Depu­ne­rea pro­iec­te­lor afe­ren­te Măsu­rii 121 se va rea­li­za la Ofi­ci­i­le Judeţe­ne ale APDRP, de luni până vineri, în inter­va­lul orar 9.00 — 14.00.

Ter­me­nul limi­tă al depu­ne­rii cere­ri­lor de pro­iec­te pen­tru aceas­tă sesiu­ne este mier­curi, 31 mai 2012, ora 12.00.

Marti, 17 Apri­lie 2012, Telegraf.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply