Autorităţile constănţene anunţă că plajele au fost curăţate, în aşteptarea turiştilor

0
218

Foto: Dan Bla­na­ru / Intact Ima­ges 

Pla­je­le de pe lito­ral sunt cură­ţa­te şi pre­gă­ti­te pen­tru mani­fes­tă­ri­le orga­ni­za­te în peri­oa­da Paş­te­lui, în con­di­ţi­i­le în care mii de local­nici şi turi­şti sunt aştep­ta­ţi la slu­j­be­le de învi­e­re de la malul mării, spun repre­zen­tanţii Admi­nis­tra­ţi­ei Bazi­na­le de Apă Dobro­gea Lito­ral.

Potri­vit unui comu­ni­cat trans­mis mier­curi de Admi­nis­tra­ţia Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea Lito­ral, Sis­te­mul de Gos­po­dă­ri­re a Ape­lor Con­stanţa a făcut efor­turi pen­tru cură­ţa­rea tutu­ror pla­je­lor, iar lucră­ri­le vor con­ti­nua până aproa­pe de sfârşi­tul aces­tei săp­tămâni ast­fel încât turi­ş­tii care vor veni în peri­oa­da Paş­te­lui să găseas­că pla­je­le ame­na­ja­te.

Repre­zen­tanţii Admi­nis­tra­ţi­ei de Apă Dobro­gea Lito­ral fac apel la turi­ş­tii care vor veni pe lito­ral să folo­seas­că coşu­ri­le de gunoi ame­na­ja­te la limi­ta pla­je­lor, “pen­tru a lăsa pla­ja într‑o sta­re cores­pun­za­toa­re”.

De ase­me­nea, repre­zen­tanţii Admi­nis­tra­ţi­ei de Apă Dobro­gea Lito­ral mai spun că la înce­pu­tul lunii apri­lie a fost dema­rat pro­ce­sul de pre­da­re a pla­je­lor către ope­ra­tori, pen­tru sezo­nul esti­val 2012, fiind deja pre­da­tă aproa­pe jumă­ta­te din supra­fa­ţa închi­ri­a­tă. “Tota­lul supra­feţei pre­da­te însu­mea­ză pes­te 40 la sută din tota­lul pla­je­lor închi­ri­a­te către ope­ra­tori. De menţio­nat că pla­je­le lito­ra­le sunt închi­ri­a­te în pro­porţie de apro­xi­ma­tiv 75 la sută către ope­ra­tori pri­va­ţi”, mai pre­ci­zea­ză sur­sa cita­tă.

Mii de con­stă­nţeni şi turi­şti sunt aştep­ta­ţi să par­ti­ci­pe la  slu­j­ba Învi­e­rii care va fi ofi­ci­a­tă pe pla­ja Modern din Con­stanţa şi pe pla­ja din faţa Hote­lu­lui “Pre­si­dent” din Man­ga­lia. (Medi­a­fax).

Jur­na­lul natio­nal, 11 apri­lie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply