Am fost nevoit sa ma lupt mereu cu inamicii politici”

0
269

Cla­u­diu Tusac, bilant de man­dat

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Mihai Cla­u­diu Tusac si‑a pre­zen­tat bilan­tul pri­mu­lui sau man­dat, unul extrem de agi­tat si cu scan­da­luri care au facut incon­ju­rul tarii. „Am fost nevo­it sa lupt mereu cu ina­mi­cii poli­tici pen­tru a‑i deter­mi­na sa res­pec­te ale­ge­rea dum­ne­a­voas­tra si sa pot rea­li­za ceea ce am pro­mis in 2008. Mi-ati dat pute­rea de a mer­ge mai depar­te chiar si atunci cand cre­deam ca am ajuns la capat de drum, ca nu se mai poa­te face nimic”, a expli­cat edi­lul si a anun­tat ca va con­ti­nua sa pro­mo­veze pro­iec­te ce pri­vesc dota­rea spi­ta­lu­lui din loca­li­ta­te, sa spri­ji­ne medi­cii pen­tru a duce un trai decent.

De ase­me­nea, pri­ma­rul spu­ne ca va avea in vede­re si asi­gu­ra­rea de con­di­tii nor­ma­le pen­tru des­fa­su­ra­rea acti­vi­ta­tii cadre­lor didac­ti­ce, dar si pen­tru cele­lal­te cate­go­rii soci­a­le si si‑a luat un anga­ja­ment in fata celor pes­te 1.000 de invi­tati: „Anul aces­ta este anul vic­to­ri­ei: prim minis­tru PSD, Vic­tor Pon­ta, pre­se­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ta PSD, Nicu­sor Daniel Con­stan­ti­ne­scu, pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stan­ta PSD, Radu Maza­re, tre­bu­ie sa lup­tam ca si pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia sa fie PSD – Mihai Cla­u­diu Tusac”.

In cadrul pre­zen­ta­rii, secre­ta­rul orga­ni­za­ti­ei PSD Man­ga­lia, Lucian Fali­bo­ga, a anun­tat rezul­ta­te­le son­da­je­lor la nivel de tara, de judet si de loca­li­ta­te. Ast­fel, con­form decla­ra­ti­i­lor lide­ru­lui soci­al demo­cra­ti­lor din Man­ga­lia, son­da­je­le il pozi­tio­nea­za pe can­di­da­tul PSD ca lider in com­pe­ti­tia elec­to­ra­la, cu 42% din­tre optiu­ni­le celor ches­tio­nati, urmat de can­di­da­tul PDL, cotat cu 16%, PP DD – 14%, PNL – 12%.

Miha­e­la Tir­pan, observator.ro, 19.04.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply