Zece Oameni de Valoare pentru Constanţa”

0
259

Vota­ţi pre­fe­ra­ţii. Azi: dome­ni­ul Sport

Isis Medi­cal Cen­ter a dat naş­te­re unui eve­ni­ment lău­da­bil la nive­lul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, eve­ni­ment care a deve­nit deja o tra­di­ţie. Este vor­ba des­pre pro­iec­tul „Zece Oameni de Valoa­re pen­tru Con­stanţa”, pro­iect în cadrul căru­ia sunt recu­nos­cu­te per­so­na­li­tă­ţi care, dând dova­dă de pro­fe­sio­na­lism în acti­vi­ta­tea pe care o desfă­şoa­ră, se con­sti­tu­ie în mode­le pen­tru soci­e­ta­tea româ­neas­că. Eve­ni­men­tul, orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Clu­bul Isis şi susţi­nut de Isis — Spi­tal Pri­vat, repre­zin­tă o recu­noa­ş­te­re publi­că a reu­şi­te­lor uno­ra din­tre cei mai valo­roşi oameni ai ţării care au con­tri­bu­it la dezvol­ta­rea ora­şu­lui — port Con­stanţa.

În semn de apre­ci­e­re pen­tru inte­re­sul acor­dat dezvol­tă­rii ora­şu­lui, Isis Medi­cal Cen­ter dedi­că anu­al oame­ni­lor de valoa­re ai Con­stanţei un eve­ni­ment spe­cial. Pen­tru acest an, pro­pu­ne­ri­le dvs. sunt deja făcu­te în cazul celor zece cate­go­rii ce includ o serie de dome­nii care reflec­tă cali­ta­tea vieţii soci­a­le din Con­stanţa: Medi­ci­nă, Aca­de­mic, Poli­ti­că, Lumea afa­ce­ri­lor, Admi­nis­tra­ţie, Con­tri­bu­ţie la dezvol­ta­rea soci­e­tă­ţii, Cul­tu­ră şi Artă, Sport, Muzi­că şi Diver­tis­ment, Mass-Media.

Tre­bu­ie doar să vă susţi­neţi pre­fe­ra­tul votând la adre­sa http://www.oamenidevaloare.ro/, vota­rea derulân­du-se până pe 15 mar­tie.

Azi vă pre­zen­tăm nomi­na­li­ză­ri­le din dome­ni­ul Sport: Simo­na Amâ­nar, CVM Con­stanţa, Ilie Flo­ro­iu, Ele­na Frân­cu, Ghe­or­ghe Hagi, Simo­na Halep, Ele­na Hanu, HCM Con­stanţa, Ana Por­gras, Horia Tecău, Volei Club 2004 Tomis Con­stanţa. Par­te­ner media al aces­tui eve­ni­ment este şi coti­dia­nul „Tele­graf”. Orga­ni­za­to­rul eve­ni­men­tu­lui este Aso­ci­a­ţia Clu­bul Isis, pro­iec­tul fiind susţi­nut de Isis — Spi­tal Pri­vat.

Tele­graf de Con­stan­ta, Sam­ba­ta, 10 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply