Vizita ministrului Turismului la Constanţa

0
261

Supă­rat că a fost igno­rat de dem­ni­tari, pri­ma­rul Man­ga­li­ei i‑a făcut mai­mu­ţoi

Vizi­ta minis­tru­lui Turis­mu­lui la Con­stanţa: plim­ba­re pe pla­jă, nervi pe capul lui Tusac, hui­du­ieli pen­tru Ior­guş

Noul minis­tru al Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, Cris­ti­an Petres­cu, a venit vineri pen­tru pri­ma dată în man­da­tul său pe lito­ral, spu­nând că a vrut să vadă în ce sta­re se află pla­ja şi sta­ţiu­ni­le îna­in­tea sezo­nu­lui esti­val. Petres­cu a spus că intenţia sa este de a trans­for­ma minis­te­rul turis­mu­lui în minis­te­rul turis­tu­lui, pen­tru că oame­nii tre­bu­ie să găseas­că pe lito­ral toa­te con­di­ţi­i­le nece­sa­re, care să jus­ti­fi­ce banii pe care îi plă­teş­te. Pri­mul loc în care a des­cins minis­trul Petres­cu a fost por­tul turis­tic din Man­ga­lia, des­pre care a spus că este spec­ta­cu­los. Ală­tu­ri de minis­tru s‑au aflat pre­fec­tul Cla­u­diu Ior­ga Palaz, depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş, şeful Inspec­to­ra­tu­lui în Con­stru­cţii, Petri­şor Cru­cea­nu, direc­to­rul fir­mei de stat în turism Nept­un Olimp SA, Paul Folea­nu, ulte­ri­or ală­tu­rân­du-se gru­pu­lui şi şeful Ape­lor Româ­ne din Con­stanţa, Mari­an Mitrea.

În timp ce Petres­cu dădea decla­ra­ţii de pre­să, în zonă şi‑a făcut apa­ri­ţia şi o dele­ga­ţie a admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, în frun­te cu pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac. Edi­lul care s‑a pla­sat stra­te­gic în spa­te­le minis­tru­lui, spe­rând că va avea oca­zia să fie coop­tat în gru­pu­leţul aces­tu­ia de plim­ba­re, era însoţit de Bogdan Maga­nu, pede­li­ş­tii Dan Mol­do­va­nu şi Nae Negrea, dar şi de coman­do­ul său de vâr­st­ni­ce.

Aştep­tă­ri­le lui Tusac au fost zadar­ni­ce, pen­tru că minis­trul a ple­cat mai depar­te fără să se întoar­că spre edi­lul Man­ga­li­ei, fie pen­tru că cei din sta­ff-ul său nu au şti­ut sau nu au con­si­de­rat nece­sar să‑l anu­nţe, fie că nu avea chef. Aşa s‑a ajuns în situ­a­ţia peni­bi­lă ca gru­pul lui Tusac să urmeze timp de câte­va minu­te gru­pul minis­te­ri­al, până când pri­ma­rul a decis s‑o lase bal­tă.

Ăştia au venit să se plim­be aici. Fac cam­pa­nie, nu stau eu după doi mai­mu­ţoi. Hai să mer­gem!, au fost vor­be­le adre­sa­te de Tusac însoţi­to­ri­lor săi, după care a ieşit din rând şi s‑a îndrep­tat spre maşi­nă. Păi, dacă dom­nul pri­mar plea­că, noi ce mai stăm, ple­căm şi noi!, a decre­tat ad hoc şi coman­do­ul de vâr­st­ni­ce. Până să se eva­po­re din pei­saj, ama­zoa­ne­le lui Tusac au avut însă timp să‑l încon­joa­re pe depu­ta­tul Ior­guş, căru­ia i‑au cerut soco­tea­lă pen­tru lip­su­ri­le lor, fluturându‑i tot felul de hâr­tii şi vor­bind toa­te în ace­la­şi timp.

În para­lel, câţi­va tineri, afla­ţi în zonă, au înce­put să‑l hui­du­ie pe Ior­guş, spunându‑i că a furat tot şi cum de mai are tupe­ul să se ara­te acum prin Man­ga­lia şi să-şi facă cam­pa­nie. Nu vă supă­ra­ţi.…, rea­cţio­nea­ză brusc Ior­guş, dând să se îndrep­te către con­tes­ta­to­rii săi, după care se răzgân­deş­te brusc şi se întoar­ce, mor­mă­ind mai mult pen­tru el: N‑are sens….

Cris­ti­an ANTON

Arti­co­lul inte­gral si gale­ria foto, aici: Repli­ca.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply