Staţiunile Neptun — Olimp, pregătite pentru sezonul estival 2012

0
250

Se lucrea­ză la moder­ni­za­rea infras­truc­tu­rii

Ale­ea prin­ci­pa­lă din­tre sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Olimp, în lun­gi­me de 2.525 metri, va fi rea­bi­li­ta­tă în între­gi­me. Vor fi montat noi bor­duri şi vor fi repa­ra­te guri­le de scur­ge­re a ape­lor plu­vi­a­le. Lucra­rea a dema­rat anul tre­cut.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne refa­ce­rea tota­lă a asfal­tu­lui pe lun­gi­mea de 2.525 m (ale­ea prin­ci­pa­lă din sta­ţiu­ni­le Nept­un şi Olimp), repa­ra­rea guri­lor de scur­ge­re a ape­lor plu­vi­a­le şi supli­men­ta­rea lor, con­stru­i­rea tro­tu­a­re­lor noi cu sis­tem modern de pave­la­re şi cu bor­duri dub­le (mai mari spre şosea şi mai mici spre spa­ţi­ul ver­de).

Calea de acces din­tre cele două sta­ţiuni va avea două benzi, fie­ca­re de câte 3,5 m lăţi­me şi va fi pre­vă­zu­tă cu par­cări late­ra­le, cu lăţimi cuprin­se între 2,5–3 m.

Se insta­lea­ză noi bor­duri

În aceas­tă săp­tămâ­nă se insta­lea­ză bor­du­ri­le, se fina­li­zea­ză tera­sa­men­te­le şi se dă dru­mul la pave­la­re. În jurul copa­ci­lor orna­men­tali se vor rea­li­za anca­dra­men­te de deli­mi­ta­re.

Vor urma insta­la­rea mobi­li­e­ru­lui stra­dal şi refa­ce­rea spa­ţi­i­lor verzi.

Până în 2008, timp de 12 ani, sta­ţiu­ni­le noas­tre nu au mai bene­fi­ci­at de lucrări mari de moder­ni­za­re şi au rămas mult în urma con­cu­ren­te­lor de pe lito­ra­lul româ­nesc. În sezo­nul esti­val 2011–2012, turi­ş­tii veni­ţi la Nept­un vor fi sur­prinşi de schim­bă­ri­le pro­du­se în sta­ţiu­ne: moder­ni­za­rea zonei Lacuri Nept­un, refa­ce­rea tra­mei stra­da­le la stan­dar­de euro­pe­ne, tro­tu­a­re­le noi în culori ce se înscriu în ambient, ilu­mi­na­tul stra­dal”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac.

adevarul.ro, 22 mar­tie 2012, Autor: Mari­a­na Ian­cu.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply