Se împlineşte visul lui Palaz? Tilke vrea să dezvolte un circuit de Formula 1 la Constanţa

0
279

Româ­nia ar putea avea un cir­cu­it de For­mu­la 1 la malul mării. Pro­iec­tul a fost dis­cu­tat de minis­trul Turis­mu­lui cu o fir­mă ger­ma­nă la cel mai mare târg de turism de la Ber­lin. Un ast­fel de cir­cu­it ar adu­ce în ţara noas­tră anu­al pes­te 150.000 de turi­şti, esti­mea­ză spe­cia­li­ş­tii.

Potri­vit RTv.net, fir­ma ger­ma­nă care vrea să con­stru­ias­că acest cir­cu­it îşi doreş­te un spa­ţiu gene­ros, şi de ace­ea două loca­ţii sunt vehi­cu­la­te: la malul mării sau lân­gă Bucu­reşti.

Pro­iec­tul nu sună deloc rău, mai ales pen­tru ope­ra­to­rii de turism. Numă­rul turi­ş­ti­lor ar putea ajun­ge la 150 de mii pe an ceea ce ar adu­ce un pro­fit impre­sio­nant.

Un cir­cu­it de For­mu­la 1 ar com­pen­sa pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă Româ­nia turis­ti­că: lip­sa diver­tis­men­tu­lui dar şi a infras­truc­tu­rii sunt pro­ble­me arză­toa­re ale turis­mu­lui. Majo­ri­ta­tea celor care vin în Româ­nia nu se aşteap­tă la prea mul­te, o recu­noa­ş­te chiar minis­trul turis­mu­lui.

Vii­to­rul cir­cu­it de For­mu­la 1 ar cos­ta fir­ma ger­ma­nă con­struc­toa­re între 300 şi 500 de mili­oa­ne de euro.

Tre­bu­ie să facem pre­ci­zarea că un ast­fel de pro­iect a fost ini­ţi­at încă din octom­brie 2009.

La vre­mea res­pec­ti­vă, în sta­ţiu­nea Nept­un, la întâl­ni­rea pri­ma­ri­lor, agenţi­lor eco­no­mici şi repre­zen­tanţi­lor ser­vi­ci­i­lor publi­ce des­cen­tra­li­za­te cu minis­trul Turis­mu­lui şi Mediu­lui, Ele­na Udrea, pre­fec­tul judeţu­lui Con­stanţa, Cla­u­diu Palaz, a pre­zen­tat trei pro­iec­te care să se deru­le­ze în sudul lito­ra­lu­lui.

Unul din­tre aces­tea îl repre­zen­ta chiar înfi­inţa­rea unui cir­cu­it de For­mu­la 1 în comu­na 23 August: „Ungu­rii au un ast­fel de cir­cu­it şi am auzit că şi bul­ga­rii se pre­gă­tesc să facă unul. De ce să nu fim noi îna­in­tea lor?”, a con­clu­zio­nat, atunci, pre­fec­tul de Con­stanţa.

UPDATE

Com­pa­nia ger­ma­na Til­ke, spe­cia­li­za­tă în design de cir­cu­i­te auto de tes­te şi com­pe­ti­ţii, vrea sa dezvol­te un cir­cu­it de For­mu­la 1 în Româ­nia, în Bucu­reşti sau pe lito­ral. Minis­trul dezvol­tă­rii regio­na­le, Cris­ti­an Petres­cu, spu­ne că Roma­nia nu are bani pen­tru o ast­fel de inves­ti­ţie, dar ar putea fi dezvol­tat în par­te­ne­ri­at public-pri­vat în care sta­tul ar urma să con­tri­bu­ie cu tere­nul şi infras­truc­tu­ra.

Am avut o întâl­ni­re şi cu un repre­zen­tant al unei com­pa­nii foar­te cunos­cu­te care pro­iec­tea­ză toa­te cir­cu­i­te­le de For­mu­la 1 din lume. Deo­cam­da­tă sunt dis­cu­ţii de tato­na­re şi îi aştept la Bucu­res­ti pe direc­to­rii aces­tei com­pa­nii.

Ei îşi pro­pun să facă un cir­cu­it de For­mu­la 1 în Româ­nia. În ce măsu­ră va fi rele­vant şi impor­tant pen­tru noi să avem acest cir­cu­it rămâ­ne de văzut”, a decla­rat ieri minis­trul dezvol­tă­rii, aflat la Târ­gul de Turism de la Ber­lin.

El nu a pre­ci­zat nume­le com­pa­niei. Ante­ri­or, în cur­sul zilei de joi minis­trul a avut pro­gra­ma­tă o întâl­ni­re cu repre­zen­tanţii Til­ke, cunos­cu­tă drept cea mai mare com­pa­nie de design şi pro­iec­ta­re a cir­cu­i­te­lor auto.

Sur­sa: http://www.finantistii.ro/

Sur­sa foto: ziuaveche.ro

Vineri, 09 Mar­tie 2012, ziuaconstanta.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply