Se fac înscrieri pentru festivalul Mangalia-Art

0
270

Tea­trul „Tha­li­a­mar” şi Pri­mă­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia lansea­ză a tre­ia edi­ţie a Fes­ti­va­lu­lui Naţio­nal de Tea­tru pen­tru Elevi şi Stu­denţiMANGALIA-ART. Com­pe­ti­ţia va avea loc în peri­oa­da 18–20 mai şi se pot înscrie elevi şi stu­denţi din ace­ea­şi uni­ta­te de învă­ţământ, de la cla­se­le pri­ma­re, gimn­zi­a­le şi licea­le şi învă­ţământ uni­ver­si­tar, indi­vi­du­al (pen­tru secţiu­nea mono­log) sau în cadrul unei tru­pe, cu con­di­ţia ca în fişa de înscri­e­re să repre­zin­te o sin­gu­ră şcoală/liceu/facultate.

Con­cur­sul se desfă­şoa­ră pe trei secţiuni: cla­se­le I‑IV, cla­se­le V‑VIII şi secţiu­nea 16–25 de ani (lice­eni şi stu­denţi). Genu­ri­le ale­se pot fi atât din dra­ma­tur­gia uni­ver­sa­lă cât şi din cea româ­neas­că, cu con­di­ţia ca spec­ta­co­le­le să aibă loc doar în lim­ba româ­nă. Pie­se­le înscri­se în con­curs nu tre­bu­ie să depă­şeas­că 50 de minu­te, iar reci­ta­lu­ri­le-mono­log 10 minu­te.

Pen­tru înscri­eri la secţiu­nea cla­se pri­ma­re şi gim­na­zi­a­le, vă rugăm să vă adre­sa­ţi doam­nei Ele­na Tiron, în cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia.

Pen­tru secţiu­nea 16–25 ani, înscri­e­ri­le se fac la ini­ţi­a­to­rul fes­ti­va­lu­lui, Ana Stu­pa­ru (tele­fon 0747–078.837).

Tele­graf, Marti, 13 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply