Proiectul “Mangalia – produs turistic integrat”, la final

0
311
Proiectul “Mangalia – produs turistic integrat”, la final

Pri­ma­ria muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a imple­men­tat pro­iec­tul „Man­ga­lia – pro­dus turis­tic inte­grat”, sco­pul prin­ci­pal fiind ace­la de pro­mo­va­re a poten­ti­a­lu­lui turis­tic si cre­a­rea infras­truc­tu­rii nece­sa­re pen­tru cres­te­rea atrac­ti­vi­ta­tii Roma­niei ca des­ti­na­tie turis­ti­ca.

Pro­iec­tul a fost deru­lat prin Pro­gra­mul Ope­ra­tio­nal Regio­nal 2007–2013 si a avut ca obiec­tiv gene­ral cres­te­rea gra­du­lui de atrac­ti­vi­ta­te a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia ca loc de petre­ce­re a vacan­te­lor, atat de turis­tii romani, cat si de catre strai­nii care aleg ca des­ti­na­tie turis­ti­ca tara noas­tra.

Potri­vit docu­men­te­lor care stau la baza imple­men­ta­rii aces­tui pro­iect, s‑au rea­li­zat acti­vi­tati in scop de pro­mo­va­re a pro­du­su­lui turis­tic, cre­an­du-se un por­tal de infor­ma­tii din turism, dar si nume­roa­se ghi­duri turis­ti­ce, 5.000 de harti turis­ti­ce care au ca subiect turis­mul, alter­na­ti­ve­le de petre­ce­re a tim­pu­lui liber in par­tea de sudul a lito­ra­lu­lui roma­nesc, pre­cum si 10.000 de pli­an­te de pro­mo­va­re a ace­lo­ra­si des­ti­na­tii de vacan­ta. De ase­me­nea, au fost rea­li­za­te 4.000 de D.V.D.-uri, 8.000 de mape, 15 pano­uri lumi­noa­se de pre­zen­ta­re a sta­tiu­ni­lor din sud, 25 de ban­ne­re, 8.000 de carti pos­ta­le, 1.500 de pos­te­re, un spot TV si o serie de mate­ri­a­le pro­mo­tio­na­le, res­pec­tiv pixuri, bre­lo­curi, sep­ci, agen­de.

In ceea ce pri­ves­te valoa­rea aces­tui pro­iect, aceas­ta se ridi­ca la suma de 513.424,00 lei, din care con­tri­bu­tia F.E.D.R. a fost de 503.155,52 lei, iar con­tri­bu­tia admi­nis­tra­ti­ei Man­ga­lia a fost de 10.268,48 lei.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui a fost de 12 luni.

Sam­ba­ta, 24 Mar­tie 2012, Obser­va­tor.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply