Primarul Tusac zice că el nu a autorizat aşa ceva! Voi îl credeţi?

0
257

Ulti­mul expo­nat al Muze­u­lui de Arhe­o­lo­gie Cal­la­tis din Man­ga­lia nu este cine ştie ce arte­fact antic, ci o exten­sie a crâş­mei deţi­nu­te de con­si­li­e­rul PSD Daniel Slă­ves­cu. Aces­ta a înce­put deja lucră­ri­le, tur­nând ciment pe fos­tul spa­ţiu ver­de din faţa muze­u­lui, bene­fi­ci­ind ast­fel de o hotă­râre de con­si­liu local de anul tre­cut, prin care s‑a tre­cut res­pec­ti­vul spa­ţiu din dome­ni­ul public, în cel pri­vat şi în cele din urmă în folo­sinţa con­si­li­e­ru­lui.

Votul cu pri­ci­na a fost unul cu scan­dal şi a stat la baza exclu­de­rii fos­tu­lui lider PNL Man­ga­lia, Vio­rel Ole­niuc, după cum decla­ră chiar aces­ta. “Tre­ce­rea în dome­ni­ul public pri­vat a fost posi­bi­lă cu aju­to­rul votu­lui preşe­din­te­lui libe­ral Andrei Sorin, ca urma­re a cola­bo­ră­rii şi nego­ci­e­rii cu Mihai Cla­u­diu Tusac. Pen­tru că m‑am opus vehe­ment şi i‑am reproşat în ple­nul şedinţei: Să-ţi fie ruşi­ne!, am fost exclus din PNL pen­tru jig­niri adu­se cole­gi­lor. Acum, libe­ra­lii răma­şi care l‑au aju­tat pe Tusac să pră­du­ias­că şi acest petec al Muze­u­lui Cal­la­tis au cura­jul să spu­nă că le este ruşi­ne?”, a decla­rat Ole­niuc, pen­tru Repli­ca.

Lucru­ri­le sunt chiar mai com­pli­ca­te de atât, întru­cât, din câte se pare, patro­nul câr­ci­u­mii avea nevo­ie de un aviz de la Minis­te­rul Cul­tu­rii, pen­tru că tera­sa sa aco­pe­ră com­plet faţa­da muze­u­lui, ope­ră de artă afla­tă în patri­mo­ni­ul naţio­nal. În aces­te con­di­ţii, sin­gu­rii pri­vi­le­gi­a­ţi care vor mai putea admi­ra faţa­da muze­u­lui vor fi cli­enţii crâş­mei, deve­ni­ţi, iată, con­su­ma­tori de şpriţ, dar şi de artă.

Refe­ri­tor la aviz, se pare că aces­ta s‑ar referi doar la o tera­să în aer liber, însă pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, nu a şti­ut (sau nu a vrut) să ne ofe­re deta­lii lega­te de inves­ti­ţie. Ba mai mult, Tusac a spus că el nu îşi amin­teş­te nici de hotă­rârea de con­si­liu mai-sus menţio­na­tă, dar nici de eli­be­ra­rea vre­u­nei auto­ri­za­ţii de con­stru­cţie: Eu şti­am că în zonă se fac tro­tu­a­re. Eu nu am auto­ri­zat nici o altă lucra­re în afa­ră de tro­tu­a­re….

Foar­te inte­re­sant ce spu­ne edi­lul şef, gura târ­gu­lui comen­tând însă că el a dat undă ver­de lucră­ri­lor, cu sau fără toa­te auto­ri­za­ţi­i­le la zi, iar până la urmă, Slă­ves­cu este un om de afa­ceri care a pro­fi­tat de oca­zie.

Cris­ti­an ANTON, Ale­xan­dra ANTON

Repli­ca, 22.03.2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply