PREMIERĂ EUROPEANĂ: Banii obținuți ilegal, confiscați chiar dacă au fost transferați către rude

0
243

Exe­cu­ti­vul comu­ni­tar a pro­pus in data de 12 mar­tie a.c. nor­me noi pen­tru o con­fis­ca­re mai efi­ca­ce și mai extin­să a fon­du­ri­lor și a altor bunuri pro­ve­ni­te din săvâr­și­rea de infrac­țiuni.

Ast­fel, va fi con­so­li­da­tă capa­ci­ta­tea sta­te­lor mem­bre de a con­fis­ca bunuri care au fost trans­fe­ra­te unor păr­ți ter­țe, va fi faci­li­ta­tă con­fis­ca­rea bunu­ri­lor pro­ve­ni­te din săvâr­și­rea de infrac­țiuni chiar și atunci când per­soa­na învi­nu­i­tă se sus­tra­ge urmă­ri­rii pena­le și vor fi asi­gu­ra­te mij­loa­ce­le adec­va­te auto­ri­tă­ți­lor com­pe­ten­te în vede­rea dis­pu­ne­rii măsu­ri­lor de înghe­ța­re tem­po­ra­ră a bunu­ri­lor care ris­că să dis­pa­ră dacă nu se iau măsu­ri­le nece­sa­re.

Pro­fi­tu­ri­le obți­nu­te din des­fă­șu­ra­rea de acti­vi­tăți de cri­mi­na­li­ta­te orga­ni­za­tă în UE sunt con­si­de­ra­bi­le. De exem­plu, se esti­mea­ză că vân­za­rea de dro­guri ili­ci­te gene­rea­ză în UE apro­xi­ma­tiv 100 de mili­ar­de de euro anu­al.

Arti­co­lul intreg, in capital.ro

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply