Parlamentarii constănţeni se gândesc la o moţiune simplă Primarul din Limanu vrea referendum pentru gazele de şist

0
159

Guver­nul a apro­bat acor­du­ri­le petro­li­e­re de con­ce­siu­ne pen­tru explo­ra­re-dezvol­ta­re-exploa­ta­re înche­ia­te între Agenţia pen­tru Resur­se Mine­ra­le (ANRM) şi Che­vron pen­tru peri­me­tre­le Vama Veche, Adam­cli­si şi Cos­ti­neşti, fără dez­ba­te­re publi­că, acu­ză pri­ma­rii din judeţul Con­stanţa. Turis­mul ar avea de sufe­rit, dar şi întrea­ga popu­la­ţie din judeţul nos­tru, sunt de păre­re edi­lii con­stă­nţeni.

Des­pre gaze­le de şist am aflat de la tele­vi­zor. Nea­vând infor­ma­ţi­i­le nece­sa­re este greu să-mi for­mu­lez un punct de vede­re per­ti­nent, dar, din spi­rit de con­ser­va­re, ne îngri­jo­răm, nea­vând alte infor­ma­ţii. Pe noi chiar ne inte­re­sea­ză să ştim ce efec­te ar urma să aibă asu­pra mării, asu­pra popu­la­ţi­ei, asu­pra tere­nu­ri­lor agri­co­le.

Sun­tem îngri­jo­ra­ţi şi aştep­tăm de la Minis­te­rul Mediu­lui deta­lii ofi­ci­a­le. La Vama Veche avem rezer­va­ţia mari­nă, decla­ra­tă zonă pro­te­ja­tă, nu ne expli­căm cum s‑au apro­bat acor­du­ri­le petro­li­e­re de con­ce­siu­ne pen­tru exploa­ta­re-dezvol­ta­re-exploa­ta­re, a spus Nico­lae Ius­tin Urdea, pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Lima­nu, de care apa­rţi­ne sta­ţiu­nea Vama Veche.

Edi­lul susţi­ne că se gân­deş­te să ini­ţie­ze un refe­ren­dum de con­sul­ta­re a popu­la­ţi­ei pe tema gaze­lor de şist. Vom face o soli­ci­ta­re la Minis­te­rul Mediu­lui să ne comu­ni­ce des­pre gaze­le de şist şi dacă se va ajun­ge la exploa­ta­re, vom ini­ţia un refe­ren­dum pen­tru con­sul­ta­rea popu­la­ţi­ei. Turis­mul va avea de sufe­rit, a spus Urdea.

Par­la­men­ta­rii con­stă­nţeni, deşi sunt în gre­vă, încear­că să găseas­că o posi­bi­li­ta­te pen­tru a depu­ne o moţiu­ne sim­plă pe tema gaze­lor de şist.

Mă deran­jea­ză fap­tul că a apă­rut o hotă­râre de Guvern, sem­na­tă de minis­trul Mediu­lui, fără dez­ba­te­re publi­că, fără să anu­nţe pe nimeni. Sunt inte­re­sat de acest subiect petru că sunt şi loca­li­tă­ţi din Cole­gi­ul meu. Mă îngri­jo­rea­ză că turis­mul va avea de sufe­rit, dar şi fap­tul că Adam­cli­si se află la o dis­tanţă de apro­xi­ma­tiv 10 km de Cen­tra­la Nuclea­re­lec­tri­ca de la Cer­na­vo­dă şi ar peri­cli­ta sigu­ranţa naţio­na­lă. Este inad­mi­si­bil, a decla­rat sena­to­rul PSD Nico­lae Moga.

Ale­xan­dra VASILE, Repli­ca, 30 mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply