Palaz şi Vrabie îl atenţionează pe Nicuşor Constantinescu: “Vor pleca şi alţi primari din PSD

0
275

Se pare că tot mai mulţi pri­mari PSD se plâng de tra­ta­men­tul dic­ta­to­ri­al apli­cat de preşe­din­te­le CJC, Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu, la nive­lul par­ti­du­lui. Unul din­tre aceş­tia este şeful admi­nis­tra­ţi­ei loca­le Peş­te­ra, Valen­tin Vra­bie, care afir­mă că, în cel mai scurt timp, rân­du­ri­le PSD se vor cer­ne, iar mulţi din­tre pri­ma­rii care s‑au sătu­rat de Nicu­şor vor da cărţi­le pe faţă şi vor vor­bi des­pre tra­ta­men­tul la care au fost supu­şi în ulti­mii ani.

Nicu­şor nu s‑a tre­zit încă din inter­se­cţia de la Capi­tol“

Vra­bie afir­mă că, în urmă­toa­re­le două săp­tămâni, în Par­ti­dul Soci­al Demo­crat se va face sele­cţia între oame­nii de valoa­re şi slu­gar­ni­cii lui Nicu­şor. Rugat să comen­te­ze decla­ra­ţi­i­le pri­ma­ru­lui Nico­lae Matei, care în urmă cu două zile anu­nţa că exis­tă posi­bi­li­ta­tea de a ple­cat din PSD din cau­za lui Nicu­şor, Vra­bie a repli­cat: „Nico­lae Matei nu se înţe­le­ge cu Nicu­şor din ace­lea­şi moti­ve ca şi mine. În pri­mul rând, nu accep­tăm să fim slu­gar­nici şi să‑l «pupăm în fund» pe Nicu­şor Con­stan­ti­ne­scu. Cu sigu­ranţă exis­tă şi alţi pri­mari în aceas­tă situ­a­ţie şi vă spun că în maxi­mum două-trei săp­tămâni se va face sele­cţia în PSD Con­stanţa între pri­ma­rii care s‑au sătu­rat de el şi cei care nu ştiu cum să mai facă să‑i ridi­ce osa­na­le­le. Un alt motiv pen­tru care nu mă înţe­leg cu el este fap­tul că de fie­ca­re dată îmi reproşa că sunt omul lui Palaz, în con­di­ţi­i­le în care, la ulti­me­le ale­geri, am fost pri­ma­rul care a adus cele mai mul­te voturi pen­tru PSD la nivel naţio­nal.

Am fost cel mai votat pri­mar, iar el îmi spu­ne că sunt omul lui Palaz. Sunt pri­e­ten din copi­lă­rie cu pre­fec­tul, ce să fac acum, să nu mai vor­besc cu el? După min­tea lui Nicu­şor, oda­tă ce ai intrat în PSD tre­bu­ie să-ţi laşi nevas­ta şi copi­ii şi să vii să‑l slu­gă­reşti pe el! Am intrat în poli­ti­că, dar asta nu înseam­nă că nu mai sunt om. El îşi doreş­te să ne pier­dem aceas­tă sin­gu­ră cali­ta­te a fiinţei noas­tre. Am tot spe­rat, chiar şi în cea­sul al doi­spre­ze­ce­lea, că se va schim­ba ceva, dar pro­ba­bil că Nicu­şor nu s‑a tre­zit nici acum din inter­se­cţia de la Capi­tol. Din acest motiv, mă gân­desc să plec şi ana­li­zez din par­tea cărui par­tid să can­di­dez”, a expli­cat pri­ma­rul loca­li­tă­ţii Peş­te­ra.

Cir­ca­rul de Mază­re a sub­dezvol­tat Con­stanţa“

Refe­ri­tor la celă­lalt preşe­din­te al PSD Con­stanţa, Radu Mază­re, pri­ma­rul comu­nei Peş­te­ra afir­mă: „Cir­ca­rul de Mază­re accep­tă bala­mu­cul aces­ta. Dacă el face circ la pri­mă­rie, la fel pro­ce­dea­ză şi la nivel de par­tid, permiţându‑i lui Nicu­şor să facă ce vrea. Împre­u­nă au con­tri­bu­it la sub­dezvol­ta­rea judeţu­lui. Amin­ti­ţi-vă că în momen­tul în care Mază­re a venit la pri­mă­rie, Con­stanţa era pe locul doi la nivel naţio­nal, iar astăzi este mult mai jos, cu una din­tre cele mai mari rate de şomaj din ţară şi cu inves­ti­ţii pe eoli­e­ne blo­ca­te”.

Sunt foar­te mulţi care îl recla­mă pe Nicu­şor“

Pre­fec­tul Cla­u­diu Palaz este de păre­re că Matei şi Vra­bie vor fi urma­ţi şi de alţi pri­mari care vor spu­ne ade­vă­rul des­pre felul în care sunt tra­ta­ţi de preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean.

Pro­ba­bil că lui Matei i‑a ajuns cuţi­tul la os. Nu este sin­gu­rul pri­mar din judeţ în aceas­tă situ­a­ţie. Sunt foar­te mulţi care recla­mă fap­tul că Nicu­şor se poar­tă în modul în care se poar­tă şi sunt foar­te mulţi pri­mari PSD pe care Nicu­şor con­si­de­ră că îi are aproa­pe, dar nu este aşa de fapt. Majo­ri­ta­tea s‑au sătu­rat de dic­ta­tu­ra lui, doar că Matei spu­ne lucru­ri­lor pe nume. Cel care a fost pri­mul şi a tras un sem­nal de alar­mă asu­pra ceea ce face Nicu­şor cu pri­ma­rii PSD a fost Valen­tin Vra­bie. La fel ca şi Matei, Vra­bie a recla­mat acţiu­ni­le lui Nicu­şor. Am con­vin­ge­rea că şi alţi pri­mari vor face ace­la­şi lucru”, a decla­rat Palaz.

Refe­ri­tor la fap­tul că pre­fec­tul pare să fie cel mai recent măr al discor­di­ei din­tre Nicu­şor şi Matei, Cla­u­diu Palaz a menţio­nat: „Am tră­it să o aud şi pe asta: un pri­mar acu­zat că a cola­bo­rat cu pre­fec­tul judeţu­lui! Este nor­mal să cola­bo­răm pen­tru bine­le judeţu­lui Con­stanţa. Eu cre­deam că tră­im în Româ­nia şi sun­tem în demo­cra­ţie”.

Cuget Liber, Luni, 12 Mar­tie 2012, Ale­xan­dra BĂLAN .

 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply