Nu putem lăsa România pe mâna puturoşilor de la USL

0
207

Preşe­din­te­le UNPR Mari­an Sâr­bu i‑a acu­zat, astăzi, pe par­la­men­ta­rii USL afla­ţi în pro­test par­la­men­tar de “putu­roşe­nie cra­să”, el susţinând că “putu­roşii” din Par­la­men­tul actu­al vor să vină la pute­re după ale­geri, dar Româ­nia nu poa­te fi lăsa­tă pe mâna lor, infor­mea­ză agenţia Medi­a­fax.
“Putu­roşii din Par­la­men­tul actu­al vor să vină mâi­ne la pute­re. Nu putem să lăsăm Româ­nia pe mâna unor putu­roşi. «Leneşi» este deja un cali­fi­ca­tiv eufe­mis­tic. Nu e vor­ba de lene, ci este vor­ba de putu­roşe­nie cra­să într-un moment în care Româ­nia are nevo­ie de o via­ţă poli­ti­că acti­vă, nu numai în ce pri­veş­te Par­la­men­tul, ci în ce pri­veş­te actul de guver­na­re”, a spus Sâr­bu, în des­chi­de­rea lucră­ri­lor BPPN al UNPR, reu­nit la Pala­tul Par­la­men­tu­lui.

Lide­rul UNPR le‑a cerut preşe­dinţi­lor de fili­a­le pre­zenţi la BPPN să fie foar­te atenţi la mesa­je­le care vor fi trans­mi­se de echi­pa de comu­ni­ca­tori de la nivel naţio­nal, care vor accen­tua iden­ti­ta­tea par­ti­du­lui.

Va tre­bui să fiţi foar­te atenţi, dum­ne­a­vos­tră, preşe­dinţii orga­ni­za­ţi­i­lor, la mesa­je­le pe care le veţi pri­mi de la echi­pa de comu­ni­ca­tori la nivel naţio­nal. Va fi o lup­tă, pe de o par­te, cu cei care afir­mă în per­ma­nenţă ide­ea de tra­se­ism, de lup­tă neo­no­ra­bi­lă, cu cei care au trans­for­mat lenea în poli­ti­că de par­tid. Mesa­je­le de la echi­pa de comu­ni­ca­tori vor accen­tua iden­ti­ta­tea noas­tră poli­ti­că”, a spus Sâr­bu.

El a pre­ci­zat că în cam­pa­nia elec­to­ra­lă nu vor mai con­ta sen­ti­men­te­le, ci ins­tinc­te­le de con­ser­va­re a cali­tă­ţi­lor fie­că­rui par­tid în par­te, a iden­ti­tă­ţi­lor. “Deci lup­ta poli­ti­că va fi ine­vi­ta­bi­lă. E impor­tant în care con­di­ţii vom duce aceas­tă lup­tă. Pri­ma con­di­ţie abso­lut nece­sa­ră e cea de păs­tra­re a iden­ti­tă­ţii noas­tre poli­ti­ce”, a spus Sâr­bu.

El a adă­u­gat că par­te­ne­ri­a­tul UNPR cu PDL a fost extrem de bene­fic pen­tru Româ­nia şi a sub­li­ni­at fap­tul că for­ma­ţiu­nea sa va con­ti­nua să susţi­nă o coa­li­ţie care a făcut bine pen­tru Româ­nia în momen­tul în care era posi­bi­lă o pră­bu­şi­re eco­no­mi­că. “Ca par­tid res­pon­sa­bil vom con­ti­nua să susţi­nem Guver­nul”, a spus Sâr­bu.

Cuget Liber, Vineri, 09 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply