Nikitas de la Callatis Therm Mangalia face afaceri cu Primăria Câmpina

0
220

Direc­to­rul gene­ral de la SC Cal­la­tis Therm SA Man­ga­lia, Niki­tas Adri­an Simion, cer­ce­tat în momen­tul de faţă în sta­re de liber­ta­te pen­tru pro­ble­me­le cu căl­du­ra de la Man­ga­lia, se „mută” cu afa­ce­ri­le la Câmpina. 

Ace­la­şi Niki­tas des­pre care pro­cu­ro­rii au afir­mat că „a săvârşit infra­cţiu­nea de şan­taj şi abuz în ser­vi­ciu con­tra inte­re­se­lor publi­ce” în cazul gra­ve­lor pro­ble­me cu fur­ni­za­rea căl­du­rii de la Man­ga­lia este aso­ci­at al soci­e­tă­ţii Eco­plast Indus­tries Gro­up SRL din Con­stanţa, fir­mă care a câş­ti­gat de la Pri­mă­ria Câm­pi­na con­trac­tul pen­tru „Rea­bi­li­ta­re sit polu­at isto­ric — Batal depo­zi­ta­re rezi­duuri petro­li­e­re”. Pen­tru rea­li­za­rea lucră­rii, soci­e­ta­tea va pri­mi 7.460.932 de lei. Con­trac­tul înche­iat între auto­ri­ta­tea loca­lă din Câm­pi­na şi SC Eco­plast Indus­tries Gro­up SRL este finanţat cu fon­duri europene.

Soci­e­ta­tea con­trac­tan­tă se anga­jea­ză să eli­mi­ne şi să depo­zi­te­ze deşe­u­ri­le de pe întrea­ga supra­fa­ţă a ampla­sa­men­tu­lui, dar şi să facă pro­iec­ta­rea lucră­ri­lor de exe­cu­ţie a reme­di­e­rii. SC Eco­plast Indus­tries Gro­up SRL se va ocu­pa şi cu exca­va­rea şi tra­ta­rea prin desor­bţie ter­mi­că a 5.000 metri cubi de nămol pro­ve­nit din batal. Con­trac­tul mai pre­ve­de impor­ta­rea de apro­xi­ma­tiv 2.870 de metri cubi de sol curat şi nive­la­rea situ­lui, pre­cum şi rea­li­za­rea a şap­te puţuri de moni­to­ri­za­re post reme­di­e­re în jurul peri­me­tru­lui situ­lui, la o adân­ci­me de până la 8 metri.

Potri­vit Regis­tru­lui Come­rţu­lui, SC Eco­plast Indus­tries Gro­up SRL are sedi­ul soci­al pe bule­var­dul Mama­ia 171bis. Fir­ma îi are ca aso­ci­a­ţi în cali­ta­te de per­soa­ne fizi­ce pe Simo­na Ione­la Rizes­cu şi pe Niki­tas Adri­an Simion. Mai mult, soci­e­ta­tea deţi­ne patru punc­te de lucru în Bucu­reşti, Gala­ţi, Con­stanţa şi Călăraşi.

Sam­ba­ta, 03 Mar­tie 2012, Came­lia BALAN, Ziua de Constanta.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply