Mangalia va avea cea mai modernă bază nautică de pe litoralul vestic al Mării Negre

0
253

Man­ga­lia va avea cea mai moder­nă bază nau­ti­că de pe lito­ra­lul ves­tic al Mării Negre, a cărei con­stru­cţie va fi finanţa­tă în cea mai mare par­te din fon­duri euro­pe­ne, infor­mea­ză Ager­pres.

Potri­vit Magdei Coles­niuc, pur­tă­to­rul de cuvânt al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, în urmă cu două zile a fost sem­nat con­trac­tul de finanţa­re ce are drept scop dezvol­ta­rea turis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui, pro­iec­tul “Club Nau­tic Cal­la­tis”.
Pro­iec­tul, în valoa­re de 1.316.471 de euro, este finanţat prin Pro­gra­mul de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Româ­nia-Bul­ga­ria 2007–2013, Axa pri­o­ri­ta­ră 3 DMI 3.1. şi va fi des­ti­nat atât orga­ni­ză­rii eve­ni­men­te­lor nau­ti­ce în gene­ral, com­pe­ti­ţi­i­lor spor­ti­ve şi expo­zi­ţi­i­lor de gen. Acest pro­iect se deru­lea­ză în par­te­ne­ri­at cu muni­ci­pi­ul Bal­cik şi are ca scop rea­li­za­rea unui cen­tru nau­tic trans­fron­ta­li­er.

Clă­di­rea, ampla­sa­tă în por­tul turis­tic Man­ga­lia, este pro­iec­ta­tă sub for­ma unei con­stru­cţii P+1, cu 15 spa­ţii pen­tru biro­uri şi două săli de con­fe­rinţă, han­gar pen­tru ambar­ca­ţiuni şi alte dotări şi echi­pa­men­te afe­ren­te. Supra­fa­ţa tota­lă con­stru­i­tă va cuprin­de 990 de metri pătra­ţi, din care 455 de metri pătra­ţi la par­ter şi 535 de metri pătra­ţi la etaj, dura­ta de rea­li­za­re fiind de 16 luni.

Par­ti­ci­panţii la com­pe­ti­ţi­i­le, orga­ni­za­to­rii şi pro­pri­e­ta­rii de yacht-uri cereau aces­tă bază nau­ti­că pen­tru a‑şi desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi­le, con­fe­rinţe de pre­gă­ti­re a con­cur­su­ri­lor, fes­ti­vi­tă­ţi de pre­mi­e­re şi alte­le. “Este o con­ti­nu­a­re fireas­că a pro­iec­tu­lui por­tu­lui turis­tic Man­ga­lia, apă­ru­tă din nece­si­ta­tea com­ple­tă­rii ser­vi­ci­i­lor ofe­ri­te celor care acos­tea­ză în por­tul nos­tru şi sunt con­vins că, după fina­li­za­rea lui, vom reu­şi să atra­gem şi mai mulţi iubi­tori ai spor­tu­ri­lor pe apă la Man­ga­lia”, a pre­ci­zat pri­ma­rul Cla­u­diu Tusac.

S.T. | 01 Mar 2012, antena3.ro/romania/

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply