Mangalia: Refacerea trotuarelor, prioritară pentru primarul Tusac

0
205

Refacerea trotuarelor, prioritară pentru primarul Tusac

TROTUARE MODERNIZATE Oda­tă cu reve­ni­rea pri­ma­ru­lui Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, la câr­ma admi­nis­tra­ţi­ei loca­le au fost relu­a­te mai mul­te pro­iec­te aban­do­na­te de vice­pri­ma­rii care au asi­gu­rat inte­ri­ma­tul pe peri­oa­da cât Tusac a lip­sit din Pri­mă­rie. Unul din­tre pro­iec­te­le pe care Tusac le‑a relu­at este cel pri­vind rea­bi­li­ta­rea tutu­ror tro­tu­a­re­lor din muni­ci­piu.

Potri­vit pri­ma­ru­lui, până acum a fost fina­li­za­tă rea­bi­li­ta­rea bule­var­du­lui 1 Decem­brie 1918, iar în pre­zent se lucrea­ză la nive­lul tro­tu­a­re­lor din zona cen­tra­lă a ora­şu­lui — şosea­ua Con­stanţei şi stra­da Şte­fan Cel Mare. Con­form pro­iec­tu­lui, se refac tro­tu­a­re­le pe o supra­fa­ţă de aprox.15.000 de metri pătra­ţi, lucrări care vor fi fina­li­za­te în apro­xi­ma­tiv doi ani.

Se lucrea­ză intens în zona cen­tra­lă a ora­şu­lui, pen­tru a asi­gu­ra tro­tu­a­re la stan­dar­de nor­ma­le de cir­cu­la­ţie pie­to­na­lă. S‑a inter­ve­nit în zone­le în care au fost sem­na­la­te cele mai mari pro­ble­me de către de cetă­ţeni. Tro­tu­a­re­le aveau grad mare de degra­da­re, cu cră­pă­turi, gropi şi deni­ve­lări mari, iar sesi­ză­ri­le nume­roa­se pri­mi­te de la cetă­ţeni au orien­tat efor­tu­ri­le Pri­mă­ri­ei spre aces­te zone intens cir­cu­la­te”, a spus pri­ma­rul.

Tatian IORGA, telegrafonline.ro, Mier­curi, 14 Mar­tie 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply