Mangalia: Paşi noi pentru reinstalarea normalităţii

0
151

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac: „Indi­fe­rent cu ce pro­ble­me ne con­frun­tăm ca admi­nis­tra­ţie loca­lă, indi­fe­rent ce neînţe­le­geri apar între oame­nii poli­tici locali, cetă­ţe­nii nu tre­bu­ie să sim­tă acest lucru”

PROIECTE CONTINUATE Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cla­u­diu Tusac, a decla­rat, într-un comu­ni­cat de pre­să, că, în ulti­ma săp­tămâ­nă, cetă­ţe­nii muni­ci­pi­u­lui s‑au putut bucu­ra de lini­ş­te, via­ţa coti­dia­nă rein­trând în limi­te­le fireşti din toa­te punc­te­le de vede­re. „Pe lân­gă căl­du­ra fur­ni­za­tă către locu­inţe­le cetă­ţe­ni­lor, s‑au rein­sta­lat sche­le­le pen­tru con­ti­nu­a­rea pro­iec­tu­lui pri­vind anve­lo­pa­rea blo­cu­ri­lor de locu­inţe. Rea­bi­li­ta­rea tro­tu­a­re­lor îna­in­tea­ză rapid, urmând ca, săp­tămâ­na aceas­ta, să încea­pă noi tron­soa­ne. Blo­cu­ri­le cu locu­inţe în regim de închi­ri­e­re şi locu­inţe soci­a­le vor înce­pe din nou să se îna­lţe tot în aceas­tă săp­tămâ­nă şi se fac demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru acor­da­rea pache­te­lor de ali­men­te mult-aştep­ta­te de pen­sio­na­rii cu pen­sii mici şi de cetă­ţe­nii care nu rea­li­zea­ză veni­turi”, a spus Tusac.

El a adă­u­gat că pro­iec­te­le de dezvol­ta­re turis­ti­că a muni­ci­pi­u­lui şi a sta­ţiu­ni­lor afe­ren­te se află şi ele pe lis­ta pri­o­ri­tă­ţi­lor admi­nis­tra­ţi­ei loca­le: rea­bi­li­ta­rea stra­da­lă în Nept­un, Por­tul Turis­tic Man­ga­lia (ame­na­jă­ri­le tere­nu­lui de mini-golf), dema­ra­rea pro­iec­tu­lui Club Nau­tic „Cal­la­tis” (pen­tru care s‑a sem­nat de curând con­trac­tul de finanţa­re) şi alte pro­iec­te depu­se şi afla­te în sta­di­ul de eva­lu­a­re.

Cum era de aştep­tat, de 1 mar­tie, doam­ne­le şi domni­şoa­re­le din loca­li­ta­te au fost sur­prin­se de repre­zen­tanţii par­ti­de­lor poli­ti­ce care le-au ofe­rit flori atât la locu­ri­le lor de mun­că, dar şi pe stră­zi­le muni­ci­pi­u­lui. De 8 mar­tie vor urma alte sur­pri­ze! Iată că via­ţa coti­dia­nă a muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia rein­tră pe făga­şul nor­ma­li­tă­ţii, o sta­re atât de soli­ci­ta­tă de cetă­ţeni după o iar­nă agi­ta­tă şi grea”, a spus edi­lul.

Tatian IORGA ([email protected]) Luni, 05 Mar­tie 2012

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele