Mangalia are un nou protoiereu — preotul Vasile Cârlan

0
303

Cere­mo­n­ia reli­gi­oa­să de la Man­ga­lia, de insta­la­re a nou­lui pro­to­ie­reu

Cre­din­cioşii din Man­ga­lia au petre­cut o dumi­ni­că de săr­bă­toa­re în pre­zenţa unor îna­l­te feţe bise­ri­ceşti. Arhi­e­pi­sco­pul Tomi­su­lui, Îna­lt Preasfinţi­tul Teo­do­sie, a ofi­ci­at dimi­nea­ţa slu­j­ba Sfin­tei Litur­ghii la bise­ri­ca mara­mu­reşea­nă din lemn „Sfân­tul Muce­nic Mina“ (bise­ri­ca de lemn, mara­mu­reşea­nă).

Slu­j­ba a fost urma­tă de un moment fes­tiv pri­le­ju­it de insta­la­rea unui nou pro­to­ie­reu al Man­ga­li­ei, pre­o­tul Vasi­le Câr­lan.  Cu o sea­ră îna­in­te, la bise­ri­că au fost adu­se de la Cate­dra­la Arhi­e­pi­sco­pa­lă din Con­stanţa moa­ş­te­le Sfân­tu­lui Andrei Cri­tea­nul, ast­fel încât fie­ca­re cre­din­cios să li se poa­tă închi­na.

La slu­j­bă a par­ti­ci­pat ofi­ci­a­li­tă­ţi­le Man­ga­li­ei, în frun­te cu pri­ma­rul Mihai Cla­u­diu Tusac, pre­cum şi majo­ri­ta­tea con­si­li­e­ri­lor locali. Ca un îndemn la pacea loca­lă (de care ora­şul nu a avut par­te din cau­za lup­te­lor poli­ti­ce), la înche­ie­rea Litur­ghi­ei, arhi­e­pi­sco­pul Teo­do­sie a vor­bit des­pre împă­ca­re şi lini­ş­te, des­pre sen­ti­men­te­le cre­ş­ti­ne care tre­bu­ie să fie res­pec­ta­te în peri­oa­da pos­tu­lui Sfin­te­lor Paşti.

Cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os a fost urmat de sfinţi­rea nou­lui sediu al Pro­to­ie­ri­ei de pe Şosea­ua Con­stanţei nr. 26. ÎPS Teo­do­sie a dis­cu­tat cu pri­ma­rul Tusac des­pre noi­le lăca­şuri de cult ce se con­stru­iesc în Man­ga­lia. Edi­lul-şef a decla­rat că le doreş­te fina­li­za­te în cur­sul aces­tui an, pen­tru a oferi cre­din­cioşi­lor posi­bi­li­ta­tea de a se ruga în bise­rici noi. Pri­ma­rul este sigur că mai ales Cate­dra­la „Sfinţii Miha­il şi Gavri­il“ va deve­ni un obiec­tiv turis­tic, dato­ri­tă fru­mu­seţii edi­fi­ci­u­lui.

adevarul.ro/locale , 11 mar­tie 2012, Autor: Sîn­zia­na Ione­scu

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply