Legea picnicului a fost promulgată. Ce nu avem voie să facem când ieşim la iarbă verde

0
219

Preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu a pro­mul­gat, vineri, Legea pri­vind desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii de pic­nic, care sta­bi­leş­te amenzi de până la 5.000 de lei pen­tru ieşi­ri­le la iar­bă ver­de în alte zone decât cele spe­cial ame­na­ja­te. Legea a fost adop­ta­tă pe 21 febru­a­rie de Came­ra Depu­ta­ţi­lor, prin­ci­pa­la pre­ve­de­re fiind că este inter­zi­să orga­ni­za­rea pic­ni­cu­ri­lor în alte zone decât cele spe­cial ame­na­ja­te dota­te cu faci­li­tă­ţi şi uti­li­tă­ţi.

Potri­vit legii, vor fi spe­cial ame­na­ja­te pen­tru pic­nic, pe dome­ni­ul public sau pri­vat al sta­tu­lui sau al uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le, zone care vor fi dota­te cu uti­li­tă­ţi şi faci­li­tă­ţi pen­tru aceas­tă acti­vi­ta­te şi în care aprin­de­rea focu­lui este per­mi­să. Aces­te zone vor fi indi­ca­te în par­curi şi în zone­le limi­tro­fe ale pădu­ri­lor situ­a­te în intra­vi­la­nul loca­li­tă­ţi­lor.

Per­soa­ne­le care vor mer­ge la pic­nic nu vor avea voie să spe­le obiec­te­le folo­si­te la aceas­tă acti­vi­ta­te în ape­le din veci­nă­ta­tea zonei spe­ci­a­le ame­na­ja­te, nu vor avea voie să hră­neas­că ani­ma­le­le săl­ba­ti­ce, să dis­tru­gă plan­te­le, să pos­te­ze sem­ne sau mesa­je. Aceş­tia vor tre­bui să păs­tre­ze lini­ş­tea şi să nu deran­je­ze comu­ni­tă­ţi­le loca­le, să arun­ce deşe­u­ri­le doar în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te, să aprin­dă focul doar în locu­ri­le spe­cial ame­na­ja­te şi să‑l supra­ve­ghe­ze per­ma­nent, să lase locul curat şi neal­te­rat, să nu arun­ce ţigări sau chi­bri­turi aprin­se în alte locuri decât cele spe­cial ame­na­ja­te, să res­pec­te bune­le mora­vuri.

Neres­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor aces­tei legi se va pedep­si cu amenzi cuprin­se între 100 şi 5.000 de lei. Pro­iec­tul defi­neş­te pic­ni­cul ca ori­ce acti­vi­ta­te de recre­e­re desfă­şu­ra­tă în zone de aflu­enţă publi­că con­sa­cra­te pe dome­ni­ul public sau pri­vat al sta­tu­lui şi/sau al uni­tă­ţi­lor admi­nis­tra­tiv-teri­to­ri­a­le de una sau mai mul­te per­soa­ne şi care pre­su­pu­ne con­su­mul de bău­turi şi/sau ali­men­te pre­cum şi după caz aprin­de­rea sau nu a focu­lui.

Repli­ca, 16 mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply