Iorguş: „Cred în continuare că regionalizarea României este un lucru benefic“

0
169

Regio­na­li­za­rea este pasul urmă­tor pe care tre­bu­ie să‑l facă ţara noas­tră, este de păre­re depu­ta­tul PDL Zan­fir Ior­guş. „Cred în con­ti­nu­a­re că regio­na­li­za­rea Româ­ni­ei este un lucru bene­fic. Rolul con­si­li­i­lor judeţe­ne tre­bu­ie să fie luat de rolul regiu­ni­lor, iar apa­ra­tul local tre­bu­ie gru­pat. Loca­li­tă­ţi­le mici pot să lucre­ze şi dacă sunt gru­pa­te. Cum un con­stă­nţean poa­te să vină din zona Coiciu în cen­tru la pri­mă­rie, aşa poa­te să vină un local­nic din Amza­cea la Pri­mă­ria din Techir­ghi­ol”, a decla­rat depu­ta­tul Zan­fir Ior­guş în cadrul con­fe­rinţei de pre­să orga­ni­za­tă astăzi la sedi­ul PDL Con­stanţa.

Gru­pa­rea admi­nis­tra­ţi­i­lor loca­le se impu­ne, a mai pre­ci­zat Zan­fir Ior­guş care a decla­rat că este con­vins că în vii­toa­rea legi­sla­tu­ră forţe­le poli­ti­ce vor ape­la şi la aceas­tă meto­dă de redu­ce­re a chel­tu­ie­li­lor buge­ta­re. „Con­si­li­i­le judeţe­ne au fost înfi­inţa­te să rezol­ve deca­la­je­le eco­no­mi­ce înre­gis­tra­te la nive­lul loca­li­tă­ţi­lor din­tr-un judeţ pen­tru a nu inter­ve­ni în acest sens Guver­nul. La Con­stanţa de câte ori a apă­rut un deca­laj el a fost tra­tat poli­tic de către Con­si­li­ul Judeţean”, a punc­tat Ior­guş. Depu­ta­tul a vor­bit şi des­pre nece­si­ta­tea redu­ce­rii numă­ru­lui de par­la­men­tari ches­tiu­ne vota­tă de români la momen­tul refe­ren­du­mu­lui din anul 2009.

Ziua de Con­stan­ta, Vineri, 09 Mar­tie 2012.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele