Ieftin şi fără întreruperi: Există soluţii pentru rezolvarea problemei agentului termic la Mangalia

0
274

Pro­ble­ma căl­du­rii din Man­ga­lia, mai exact lip­sa fur­ni­ză­rii agen­tu­lui ter­mic în miez de iar­nă, ar putea să nu se mai repe­te. Asta dacă aleşii locali şi-ar îndrep­ta atenţia către un pro­iect ambi­ţi­os, un pro­iect refe­ri­tor la folo­si­rea ener­gi­ei verzi. De ase­me­nea, cos­tu­ri­le nu ar fi atât de mari ca în pre­zent, când Man­ga­lia are prin­tre cele mai mari preţuri la giga­ca­lo­rie din ţară, ba dim­po­tri­vă.

Pro­fe­so­rul Tra­ian Lupu insis­tă de câţi­va ani să atra­gă atenţia pri­mă­ri­ei şi con­si­li­e­ri­lor locali din Man­ga­lia asu­pra unui pro­iect con­stând într-o plat­for­mă ener­ge­ti­că eco­lo­gi­că de 25 MW, pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie elec­tri­că şi ter­mi­că din bio­ma­să, ener­gie sola­ră şi ape ter­ma­le.

Un Con­sorţiu româ­no-ame­ri­can ar dori să inves­teas­că în zona Man­ga­lia, într-un Par­te­ne­ri­at Public Pri­vat, susţi­ne pro­fe­so­rul Lupu. Şi tot el pre­ci­zea­ză: După ce vine gazul metan, am putea sa ne racor­dăm şi ar fi înlo­cu­i­te caza­ne­le cu tur­bi­ne cu aburi. Până atunci, am putea mer­ge în para­lel, în sis­tem dual si cu com­bus­ti­bil lichid, pen­tru vâr­furi de con­sum, eta­pizat, până va fi gata întrea­ga inves­ti­ţie.

Sur­se­le de bio­ma­să: gro­pi­le de gunoi, res­turi vege­ta­le din agri­cul­tu­ră, stuf din del­tă, alte­le. Pen­tru com­po­nen­ta sola­ră ar tre­bui în jur de 10 ha de teren pen­tru pano­uri foto­vol­tai­ce si con­cen­tra­toa­re sola­re, care sunt si mai efi­cien­te. Sur­se­le de ape ter­ma­le din zonă se vor folo­si prin două fora­je: unul de pro­du­cţie şi unul de rein­je­cţie, la 2500 m adân­ci­me, ara­tă pro­fe­so­rul.

Potri­vit aces­tu­ia, ase­me­nea pro­iec­te au fost puse în apli­ca­re şi la Timi­şoa­ra, Arad, Ora­dea, Beiuş, Cluj, Hue­din, Bis­tri­ţa, Vatra Dor­nei, Mier­cu­rea Ciuc şi la Uzi­na Ter­mo­e­lec­tri­ca Midia.

Pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­tu­lui des­cris mai-sus, con­sorţi­ul repre­zen­tat de Tra­ian Lupu pro­pu­ne Con­si­li­u­lui Local ca aces­ta să con­tri­bu­ie cu tere­nul şi uti­li­tă­ţi­le (dru­muri, apă, cana­li­za­re), iar în fun­cţie de con­tri­bu­ţia părţi­lor, eva­lu­a­tă de către expe­rţi neu­tri, va avea un pro­cent cores­pun­ză­tor din pro­iect.

Con­sorţi­ul româ­no-ame­ri­can poa­te con­tri­bui cu:

  • fur­ni­za­rea de teh­no­lo­gie şi echi­pa­men­te de pro­du­cţie,
  • finanţa­rea pro­iec­tu­lui,
  • rea­li­za­rea pro­iec­te­lor teh­ni­ce,
  • monta­jul şi pune­rea în exploa­ta­re,
  • fur­ni­za­rea şi vân­za­rea de ener­gie elec­tri­că şi ter­mi­că.

Valoa­rea inves­ti­ţi­ei, con­stând în con­stru­i­rea unei Cen­tra­le Ter­mo­e­lec­tri­ce de inal­tă efi­cienţă pen­tru pro­du­ce­rea de ener­gie ter­mi­că şi elec­tri­că, rea­bi­li­ta­rea reţe­le­lor de dis­tri­bu­ţie a ener­gi­ei ter­mi­ce şi apei cal­de, a cen­tra­le­lor şi punc­te­lor ter­mi­ce de car­ti­er din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, este esti­ma­tă la 80 de mili­oa­ne de dolari ame­ri­cani.

Ener­gia elec­tri­că şi cea ter­mi­că ar urma să fie fur­ni­za­te sub preţul pieţii pen­tru con­su­ma­to­rii din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, iar par­tea exce­den­ta­ră de ener­gie elec­tri­că va fi vân­du­tă pe pia­ţa de ener­gie, ast­fel încât va exis­ta posi­bi­li­ta­tea creă­rii unor resur­se supli­men­ta­re per­ma­nen­te la buge­tul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia pen­tru finanţa­rea altor inves­ti­ţii de inte­res local.


Roc­sa­na CRISTEA, Repli­ca, 28 febru­a­rie 2012.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply